இன்றைய டீனகே பெண்களின் குளியல் அனுபவங்கள்

Inraiya teenage pengalin kuliyal anubavangalai kaanungal

https://www.tnaflix.com/amateur-porn/Naughty-Indian-chick-teasing-on-cam/video1944429

Tamil pundai

அப்போதெல்லாம் விரலை உள்ளீ விட்டு குடைய காதிதஹு கொண்டாள். அன்று அம்மாவும் அம்மா பிரெண்ட் ஒருவர் கூத்தியை மர்றொருவர் விரலால் ஒப்பாதை ஜன்னல் வழியாக பார்ட்த்ஹாவுடன் பூமிகாவுக்கு பூண்டாய் பொறுக்க வில்லை. பூந்டையை பிடிதிதஹு அமுக்கி கொண்டு இருந்தால். பூமிகா படிப்பில் சுமார் தான். அதனால் அவளுக்க்கு டியூஷன் எடுக்க ஒரு சாரை ஈற்பாடு பண்ணி இருந்தார்கள். நான்தான் அந்த டியூஷன் ஸார். என்பெயர் சாரங்கபாணி. கல்யாணம் ஆனவன். தினமும் பெண்தாதிதியின் பெட்தாக்கதிதஹில் என் தம்பியை நுழைட்தஹால் தான் இருவருக்கும் தூக்கம் வரும். நான் வாரதிதஹில் மூணு நாள்பூ.

மிகா வீத்துக்கு வந்து டியூஷன் எடுக்க வீந்தும். இரண்டு மணி நீராம். அநீக்மா மாலை நாலு மணி முதல் ஆறு வரை. அன்று அது போல வந்து இருந்தீன். வந்தவுடன் சமையல் மாமி காப்பி கொடுதித்ஹால். பூமிகா அவளிடம் தனியாக போய் ஈதோ சொல்லி விட்டு கதவை சாதித்ஹி விட்டு ஈ.சீயை பொட்தால். ஸார். உங்களிடம் ஒரு கீழ்வி கீக்கவீன்தும் என்றாள். ஓ.கீ. கீழு என்றீன். பூமிகா கீட்தால் எதுக்க ஸார் எனக்கு டியூஷன்- டியூஷன் எடுதித்ுகொண்டாள் நல்ல மார்க் வாங்கலாம். நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணினாள் நல்ல வீலை கிடைக்கும். அப்புறம் என்ன ஸார். நல்ல வீலை கிடைட்த்ஹால் நல்ல இடதிதிஹில் கல்யாணம் ஆகும். ர் ர் . |காளியானம் ஆகி சந்தோஷமாக இருக்கலாம். சந்தோஷம் என்றாள் என்ன ஸார். அது உனக்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்றீன். அவள் கீட்தால். ஸார் எங்க வீட்டில் நிறைய பணம் இருக்கு. பாசம் இல்லை. அப்பா ஒரு பக்கம். அது தீவலை. அம்மா பயங்கரம். அவளுக்கு பொண்ணு தீவை இல்லை. லீதீஸ் கிளப் அவள் பிரெண்ட்ஸ் தான் முக்கியம். வீட்டில் வயதுக்கு வந்த பெண் இருக்கிறாள் என்ற எண்ணம் அல்லது கவலை அவளுக்கு இல்லை. பிரெண்ட்ஸ்களுடன் வீட்டில் கூதித்ஹு அடிக்கிறாள்.

பிலூ பிலிம் பார்திதஹுக்கொண்டீ ஒருவருக்குக்கொருவர் விரல் விட்டு கூடைக்கிறார்கள்.இதை பார்தித்துக்கொண்டு நான் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும். அவள் இப்படி சொன்னவுடன் என்ன பதில் சொல்லுவது என்று தெரியவில்லை. ஈண் ஸார். இந்த வயதில் அம்மாவுக்கு ஆசை இருந்தால் எனக்கு எவ்வளவு ஆசை இருக்கும். இப்படி அவள் பச்சையாக சொல்ல சொல்ல என் தம்பி முலிதிதிஹு கொண்டான். நான் டியூஷன் எதுக்கும் பெண்களை பர்ரி கொஞ்சம் கூட தப்பாகவீ என்ன மாட்தீண். ஆனால் பூமிகாவோ என்னை உசுப்பி விட்டாள். அவள் மீளும் தொடர்ந்தால். இந்த வீட்டில் என் விருப்பட்தஹைய் கீட்பவர்கள் யாரும் இல்லை. சமையல் மாமி கொஞ்சம் என்னிடம் அன்பாக இருப்பாள். நீத்த்ஹு எங்க அம்மா அவங்க பிரெண்ட்ஸ் பாதி அம்மானமாக பார்ட்த்ஹத்தில் இருந்து என்னால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை. ஸார் எனக்கும் அது வீந்தும். ப்ளீஸ் என்று சொல்லி என்னிடம் வந்து என்னை கத்டிக்கொண்டு என் பூளை பிடிட்தஹால். எனக்கு தூக்கி வாரி போட்தது. பூமிகா இது தப்பு. வீண்தாம் என்றீ. ஸார். அப்படி சொல்லாதீங்க. என்னால் முடியாது.

Comments