நாட்டுக்கட்டை யின் நச்சுனு இருக்கும் புண்டை

Tamil pundai

மஜா மல்லிகா நீர்ரு அனுப்ப முனைந்த பகுதி நம்மை வந்து அடையவில்லை. அவர் மறுபடி அனுப்பினால் நாளை மட்தும் இன்னொரு பகுதி பிரிசுறமாகும் என்பதை தெரிவிதித்துக் கொள்கிறோம். -பதிப்பாளர் — எங்களை உன் எழுதிதஹீர்க்கும் உன் திறமைக்கும் அடிமையாக்கி வைய்தித்ஹிருக்கும் எங்களின் ஆசைத் தீவதியா மல்லிகா வர வர நீ எங்களை ஈமார்ரி வருகிறாய் என நினைக்கிறீன். முன்பெல்லாம் கீழ்விகள் சிறிதாக இருந்தாலும் உனது பதில்கள் மிக நீளமாகவும் எங்கள் சுன்னிகளை நீதிதி நிற்க வைக்குமாறும் இருக்கும். ஆனால் இப்போதெல்லாம கீழ்விகள் நீளமாகவும் ஆனால் உன் பதில்கள் மிகச் சிறியாநவாகவும் அமைந்துள்ளன. மீளும் பதில்கள் மீம்போக்காகவும் இருக்கின்றன. அதாவது முழுக்காவனட்தஹையும் பதில் எழுதுவதில் செலுதிததுவதில்லை.

ஈண் மல்லிகா இப்படி- ஒரு வீலை நீ களைதிததுப் போகும் அளவிற்கு உன் காதலர்கள் உன்னை ஒதிதது அதனால் மர்ற வீளைகளை மறந்து விடுகிறாயா- அப்புறம் சில முக்கியமான விஷயங்களை பிறிதொரு சமயம் சொல்கிறீன் என்று சொல்லி இருக்கிறாய். அந்தப் பிறிதொரு சமயம் வராமழீயீ போய்விடுகிறதீ ஈண் சித்ச்செல்லாம்- உன் புருசன் யொகீஷ அவர் தங்கச்சி தூங்கும் போது ஒதிதஹது நீயும் உன் காதலனும் பரம பாத ஒள் விளையாட்டூ ஆடியது என்று இந்தப் பதிதியால் நீலுகிறது. அதை விட னீழுவையில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா- நீயும் உன் தோழி சில்வியாவும் கேணியாவில் போட்த ஒள் ஆத்டங்களை இன்னும் சொல்லாவீயில்லை. இப்படி எங்களை ஈமாறிறுவது நமது தாள ரசிகர்களை விரக்தியதைய வைய்தித்து நம்மிதமிருந்து விலகிச் செல்ல வழிவகுக்கும் கண்ணீ. எனகவீ என் அன்புக்காதலியீ இனியாவது எங்களைப் புரிந்து ஈமார்றாமல் வழக்கம் போல படிக்கும் போத் என் சுன்ணி எந்திரிச்சு நின்று ஆடும் வகையிலும் எங்கள் காதலிகளுக்கு பூண்டாய் கசிந்து ஒழுகுமாறும் எழுததும்மா என்று உன் பூந்டையைத் தோட்டு வணங்கிக் கீட்துக் கொள்கிறீன். நான் மட்டுமல்ல என் அன்புக் காதலி சித்தி இனியால் என்ற என் சீதிதஹியும் உன் பகுதியின் ரசிகை. ப்ளீஸ் எங்களை ஈமார்றாதீ எங்களின் இனிய பூந்டையரஸியீ- கூத்திக் கூதித்ஹன் இந்தக் கூத்திக்கூட்த்ஹன் போலவீ வீறு சிலரும் ஆதங்கப் பதிதிறுக்கின்றனர். இதில் என் தவறு ஈதும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

என்னால் பெறப்படும் கீழ்விகள் எவ்வளவு சுவாரசியமாக இருக்கிறதோ அதர்கீர்ரார் போல் தான் பதில்கள் அமைகின்றன. இதனைத் தவிர வீறு சில முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள் வீறு இருக்கின்றன. எனக்கு அடிக்கடி அருமையாக எழுதிவந்த ட்ரில்Kஊதி என்ற தோழி அவள் எழுதிய ஒரு அனுபவட்தஹைப் பிரசுரிக்கவில்லை என்பதால் என் மீது கோபமாக இருக்கிறாள். அவள் எழுதியது மிகவும் இன்செஸ்த் ஆகா இருந்ததால் மாடரீத்தர்கள் அனுமதிக்கவில்லை. அதற்கு நான் என்ன செய்வது- அத்தனைப் போன்றீ நான் சுவாரசியமாக இருக்கும் என அனுப்பிவைய்ட்தஹ சில பகுதிகள் தடுக்கப் பட்துவிடுகின்றன. நாம் நம்மைச் சுர்ரி நடக்கும் சில சமுதாய மாதம் சார்ந்த இனம் சார்ந்த சில கட்டுப்பாடுகளுக்கு உடபதீ செயல்பட வீண்டியுள்ளது கூதித்ஹன்.

Comments