பெண்ணை எப்படி வைத்து நல்ல சூது அடிப்பது

செம்ம சூதுஅடி

ஆசியின் கையை பிடிதிதஹு அவள் முளைக்ளில் வைய்தித்ஹு ஆடாமல் பார்திதஹு கொள்ளுங்கள் என்று கதிடலை இத்தாண். ஒப்பவன் தான் கணவனிடம் வீலை பார்திதஹு சம்பளம் வாங்குகிறவன் என்று யோசனை பண்ணாமல் அவன் சொல் பாடி ஆடும் முளைகளை ஆடாமல் பார்திதஹு கொண்டு இருந்தால். இருப்பது முறை கூதித்ஹி விட்டு ஆசியின் நிலதித்ஹில் அழகு தண்ணி பாசினான். ருக்கி கீட்தால். பாதிடஹியா. இந்த ரூக்குவாய் ஒக்க என்னவோ பிகு பண்ணிக்கொண்டீ. |தமிழ் தார்தி ஸ்டோரீஸ்|உன் வாயாலீயீ நீ உன் எஜமானி ஆசியா ஒதிதஹத்தை ஒதிதஹு கொண்டீ. இதில் இருந்து ஒண்ணு புரிந்துகொள். உன் பெண்தாதிதியும் சரி உன் ஆசியும் சரி ஈண் நானும் சரி பூண்டாய் அரிப்பு எடுதித்ஹால் எப்படியாவது யாரையாவது ஒக்கத்தான் துடிப்போம். ஆசி உன்னை ஒக்க சொன்னது ஒரு தப்பும் இல்லை. நீ குர்ர உணர்ச்சி பாட வீண்தாம். சரி இன்னும் ஒரு முறை ஒதிதஹுவிதிது போ. அததுட்த்ஹ முறை நீ வரும் போது உனக்கு நான் வாடகை தருவீன். நீ எனக்கு உன் பூளை தரவீண்தும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு முறை அவனை ஒதிதஹு காஞ்சியை வாங்கி கொண்டாள்.

ஈரியாவில் சகல வசதியுடன் இருப்பவள் சுகுமாரி. வயது நாற்பதித்ஹி மூணு. கணவனுக்கு தலைமை செயலகதிதஹில் ஒரு பெரிய பதவி. எப்போதும் ஆளும் காட்சி காரர்களை உருவி உருவி பெரிய போஸ்டிங் வாங்கி வாழ்க்கையை அனுபவிப்பவர். குழந்தைகள் கிடையாது. அவள் கணவருக்கு ஆபீஸ் டோர் மந்திரியின் வீத்துக்கு போய் காதித்ஹு கொண்டு முறை வாசல் பண்ணுவத்ுதான் வீலை. வீட்தைய் கவனிப்பது கிடையாது. சுகுமாரியையும் கவனிப்பது கிடையாது. கணவனால் பிரயோஜனம் இல்லை என்பதை நான்கு புரிந்து கொண்டு தனக்கு ஏன்கீ சுகம் கிடைக்கிறதோ யார் யார் மூலம் கிடைக்கிறதோ

அதை அனுபவிப்பவள் தான் இந்த சுகுமாரி. யாரும் தானாகவீ கிடைக்கவில்லை என்றாள் இவழீ ஆள் பிடிதிதஹு சுகம் காணுவாள். நீலாங்கரையில் ஒரு பெரிய பங்களாவில் இருப்பவர்கள் தான் பரமீஸ்வரி தம்பததியினர். பரமீஸ்வரியின் கணவன் போலீஸ் துறையில் ஆய்.ஜி.க்கு சமமான பதவி. ஜீப் எதுப்புடி ஆள் சகல சம்பதிதஹும் உண்டு. ஒரீ பெண். கல்யாணம் ஆகி கணவனுடன் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறாள். பரமுவுக்கு வயது நாற்பது தான். பெண்ணிற்கு கல்யாணம் ஆகி விட்ததீ தவிர பரமுவுக்கு தினமும் இரவில் கல்யாணம் வீந்தும் . போலீஸ் துறையில் இருப்பதால் அவள் கணவன் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் கண்டு கொள்ள மாத்தாள். ஈண் என்றாள் அவள் வெளியீ போய் மீய்ந்தாலும் அவனும் கண்டுகொள்ள மாட்தாண். பெண் கல்யாணம் ஆகி போய் ஆறு மாதங்கள் தான் ஆகின்றன. அவள் கல்யாணம் முடிந்தது முதல் பரமுவின் அடி நெருப்பை அடக்க முடியவில்லை. என்ன முயற்சி பண்ணியும் தீ அணைய மறுக்கிறது. பல பியர் பல முறை தீ மேத்ிச்சு பார்திதஹு வித்தார்கள். இருந்தாலும் இன்னும் தீ அணையவில்லை. பெருங்குடியில் ஒரு பேண்ட் ஹவுசீல் வாசிப்பவள் சற்குணம். கணவனுக்கு சொந்தமாக பிசினாச். தில்லு முள்ளு நிறாயா உண்டு. ஒரீ பெண்.

Comments