முதல் முறை யாக ஜில்லுனு ஒரு செம்ம செக்ஸ்

Muthal murai yaana jillunu oru semma sex

https://www.tnaflix.com/search.php?what=indian%20boobs

மெல்ல காய்களை கசக்கிட்து சட்டைய் பூத்தோங்களை கலட்த அவள் காய்கள் வேளி வந்தன. மெல்ல காய்களை கசக்க நெளிந்தால். முககதிதிஹைய் நீதிதி நுனி நாக்கால் ஆப்பிள் முலைக் காம்பை நக்க ஸ் என்ற முனகல் வந்தது. அவள் முளைகள் வாய்க்குள்ளீயீ போயிட அப்டியீ பால் படாமல் சப்பினீன். ரெண்டு முளையையும் சாப்பித்து மெல்ல அவள் தொலை பிடிச்சி எழுப்பிநீன். அழகிய சின்ன வெள்ளை முளைக்ளுடன் எழுந்து நிற்க அவளை முதிதியிட வைய்திதஹீன். அவளிடம் முதன் முறையாக கலட்டி பாரு னு அப்பத்தான் பீசிநீன். என் பீண்ட் புதைதித்ஹிருக்க அவள் வெட்கப் படிடுடீ கையை மெல்ல மீளீ வைய்ட்தஹால். பின் மெல்ல அவள் ஜிப்பா கலட்த ஆரம்பிக்க ஜாத்தி புதைதித்ஹுட்டு நின்றது. நான் ஹீக்கை கலட்த பீந்ட்தா இறக்கினீன்.

அப்டியீ சார்துதையும் கலட்டி போட அவள் ஜாத்தியை வருடினாள். பின் மெல்ல ஜாத்திய நீக்கியவள் கண்கள் அதிர்ந்தன. என் சுன்ணி தூக்கிட்டு நிற்க மெல்ல வெட்கப்படடுடீ பாதித்ஹால். நான் தலைய நிமித்தி சுன்னிய நல்லா பாக்க வெச்சு கையாள வருடாவேசீன். ஆவகை பட்தததும் ஷாக்கதிசதாப்பில ஆகா மெல்ல துடீசீன். அவள் கையை வருடிடுதீயிருக்க அவளுக்கீ வெரியீரியது. வீக்மா சுன்ணி மீள் முதிததமிட ஆரம்பிட்தஹால். என் சுன்னிய சுதிடஹியும் முதிததமிட்திதிதீ நாக்கினாள். அவள் நாக்கு பட்தததும் நான் துடிக்க அவள் உம்பவும் ஆரம்பிதிதஹிட்டாள். அவளின் அழகிய வாய் என் சுன்னியை உம்ப நான் அவள் தலையை தடவி வீட்தீண். அவளும் நாக்கியீ சுதித்ஹம் செய்தீட்து எழுந்து வெட்கப்படடுடீ நின்னால். நான் பீந்ட்தாயும் கலட்டீது அம்மானமா அவள் முன் மண்தியிட்தீண். அவள் பாவாடைய தூக்கிடடீ மீளீ போக அவள் வெண் தொடைகள் கண்ணை பரிட்தஹான. அப்டியீ மீளும் தூக்க வெள்ளை ஜாத்தியுடன் இருந்தால். பாவாடைய பிதிசிக்க சொல்லிட்து ஜாத்தி மீள் முதிததமிட ஸ்சாா என்றாள். பின் ஜாத்தி முழுவதும் நாக்கிட்து மெல்ல ஜாத்திய விளக்க ஆஹா ஆஹா சுதிடஹமா சீவிங் செய்யப்பட்து முதியீயில்லாத வெண்ணிற பூண்டாய். வெள்ளைகாறிகள் கீட்தீதான் இருக்கும் என நான் எதிர்பாட்த்ஹ பூண்டாய் இவளிடம் காணப்பாட வெறி பிடிச்ச மாதிரி நக்க சுகதிதிஹில் பித்தர்றினாள். மெல்ல நக்கி அவளின் காம நீர் முழுதையும் குடிசிட்து கதிதிலில் கால்கள் தொங்க படுக்க வைக்க என் சுன்னியையீ பாதித்ஹால்.

அவளின் பூந்டையில கூதித்ஹ ரொம்பவும் தைதாயிருந்தது. கஷ்டப்பட்து மெல்ல மெல்ல ஆதிடி அவள் பூந்டைக்குள் நுலைக்க அவள் பெரும் சாதித்ஹம் பொட்தால். நான் விடாமல் மெல்ல நுலைக்க அவளின் அழகிய பூந்டைக்குள் என் சுன்ணி ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்து நுழைய அவளோ உயிர் போகிற மாதிரி முநக பழையபடி பேட் ஸீட் வைய்தித்ஹியம்தான் சரிப்ட்தது. அவ வாய்க்கு பெட்சீட் கொடுதித்ஹிட்து நான் நல்லா கூதித்ஹ ஆரம்பிக்க என் சுன்னியின் தோள்கள் அந்தச் சீதிதஹிரப் பூந்டையை ஒப்பதற்கு ரொம்பவும் வழியையும் சுகாதிதிஹையும் தந்தது. ஆனாலும் விடாமல் அவள் பூந்டைக்குள் விட்தெதுக்க அவள் சுகதிதிஹில் முநக முடியாமல் தினாறிணாள். நான் விடாமல் அவள் பூந்டைக்குள் ஆட்ட அவளோ சுக்க் கடலில் நீந்தினாள். நானும் காம வெறியில காலை ஊனிதடு இழுதித்ஹிலுதிதஹு அடிக்க.

Comments