உனக்கு வுள்ளே நான் என்னை எழுதுகிறேன்

unakku ulla naan ennai vittu edukkiren

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Indian-Home-Made-Porn/video134583

Tamil koothi

விட்டு உறிஞ்சி விடுவீன் அவ்வாறு ஒரு நாள் கிளீ நாக்கும்போது வழக்கட்த்ஹைய் விட ருசியாக உணர்ந்தீன். ஒரு வித காரிப்பு ருசி இருந்தது. அது மிக மிக நன்றாக இருந்தது. அவளிடம் என்னடி ஶெய்ட்ஹை என்று கீட்தீண். அவள் மிகவும் பயதித்ஹுதான் என்னை மன்னீதிதஹு விடுங்கள். அவசரமாக பாத்ரூம் போகவீன்தும் போலிருந்தது. அதனால் சொட்டு மூதித்திரம் வெளியாகி விட்தது என்றாள். எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அவளுடையத்தை இன்னும் ஆழமாக உறிஞ்சினீன். மறு முறை ஒக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் அவள் சர்ரு இருங்கள் பாத் ரூம் போய்விட்து வந்து விடுகிரீன் பிறகு நீருரைப் போல் ஆகி விடப்போகிறது என்றாள். நான் அவிலைப் பார்திதஹுக் கண்ணதிதித்ுக்கொண்டு நானும் வருகிறீன் என்றீன். அவள் சும்மா விளையாதாதீர்கள் என்றாள். நானோ அதார்க்குட்தஹாணீ பேட் ரூம் உள்ளது என்றீன். சரி கூட வாருங்கள். ஆனால் சும்மா வீடிக்கைதான் பார்க்க வீந்தும் என்றாள். நான் கூட சென்றீன். பாத்ரூமில் மந்தி இதிது அமர்ந்து கொண்டு என் வாயில் கொஞ்சம் என்றீன். அவள் முககதிதிஹைய் அஷ்டகோணலாக்கிக்கொண்டு ஆய்யீ என்றாள். பிறகு நான் சமாதானப்பப்தூதிதஹிய பிறகு ஒருவாறு தான் சாமானை என் முகதிதிஹருகீ கொண்டு வந்தால். நான் என் வாயினால் அவள் கூத்தி பாகதிதஹையும் மூதித்திரப்பாதையையும் முழுவதையும் கவ்வியது போல் மூடிக்கொண்டீன். ஆனால் அவள் என்ன முக்கியும் மூதித்திரம் வரவில்லை. நான் வீண்துமானால் கொஞ்சம் நகர்ந்து கொள்கிறீன் என்றீன். பிறகு நான் ஒரு இஞ்ச் நகர்ந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் மூக்கினால். ஒரு சொட்டு மூசா வந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிதாணது. பிறகு சார்ர் என்ற சப்ததிதஹுதான் நீர்வீழ்ச்சி போல கொட்ட ஆரம்பிட்தஹது. நான் சொர்க்கதிதஹிர்கீ போய் வீட்தீண். அவளுடைய தங்க அமிர்தட்தஹைய் ரசிதிதஹு ஒரு சொட்டு விடாமல் என் வாயில் வாங்கிக்கொண்டீன். எதைப்பரிறியும் கவலைப்படாமல் அப்படியீ விழுங்க ஆரம்பிதிதஹீன். மாளக் பழக் என்ற சப்ததிதஹுதான் நான் மூதித்திரம் குடிக்க ஆரம்பிட்தஹதும் அவள் கொஞ்சம் சங்கடமாய் என்னைப்பார்ட்தஹால். நான் இன்னும் கொஞ்சம் என்று கீட்க ஆரம்பிட்தஹதும் தான் அவளுக்கு நான் ரசிதிதஹு அவளுடைய அமிர்தட்தஹைய் க்க்குடிப்பது புரிந்தது. முழுதாக ஒரு நிமிடாதிதிஹுக்குப்பின் மூதித்திரம் மெதுவாக வந்து பிறகு நின்றீ விட்தது. நான் அவளுடைய கூத்தியின் மீள் கவில்ட்த்ஹ வாயை எடுக்காமல் மிச்சம் மீதி இருந்ததை ஓட்ட நக்கி விட்துட்தஹான் தலை நிமிர்ந்தீன். அவள் முகதிதிஹில் காணப்படத மகிழ்ச்சி அவளும் அதை ஈக்கமாய் ரசிட்த்ஹால் என்பதைக்காததியது. அவ்வளவுதான். இரண்டு பீறுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். புதியதாக ஒரு வழி கிடைட்த்ஹது என்று. அப்புறம் என்ன ஒக்கும்போதெல்லாம் முன்னாலோ பின்னாலோ மூதித்திரம்தான். இப்படியீ ஒரு ஆறு மாசம் சென்றிருக்கும். ஒரு நாள் அவள் ஈங்க நீங்க மட்தும் தினம் மூதித்திரம் குடிக்கறீங்க. எனக்கு கிடையாதா என்றாள். அதனால் என்ன ஜமாய் என்றீன். ஆனால் நான் சொன்னீநீ தவிர மூசா என்னவோ வருவதாக இல்லை. அவள் என் பூளை வாய்க்குள்லீ வைய்தித்ஹுக்கொண்டாள்.

 

Comments