கூதி யில் கையை எடுத்தே விட்டு விட்டான்

Koothiyil thanathu kaiyai eduthu vulle vitaan ivan

https://www.tnaflix.com/toy-videos/Fingers-inside-Hindi-Audio-7-Mins/video564396

ஒதிதஹா தீவிதியா முந்தை. ஒருதிதஹி பூந்டையை தூக்கி காததி கொண்டு இருக்கா. நீ என்ன வென்றாள் இந்த பூண்டாய் பதிநீலு வருசாதிடிஹூக்கு முன்னால் எப்படி இருந்து இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சி பண்ணறீ. ஆராய்ச்சி பண்ணர நீறமாதி இது. நீராதிதஹைய் வீன்ாக்காமல் என் பூன்தாயை காக்க வைக்காமல் உன் நாக்கால் அல்லது உன் விரல்களால் முதலில் என் பூந்டையை கொஞ்சம் அமைதி படுதித்ஹு. சொன்னது தான் தாமதம். ரயில் சிக்னலில் நின்று பச்சை விளக்கு எறிந்தவுடன் கிளம்புமீ அது போல மங்கா தீவக்கியின் கால்களை இன்னும் விரிட்தஹால். தீவகி தான் பூண்டாய் முடியை திரிம் பண்ணி இரு வாரங்கள் கூட ஆகவில்லை.

திரும்பவும் மயிர் முளைக்க ஆரம்பிட்தஹது. சிறு சிறு முடி அதிகால்கள் தெரிந்தன. விரிட்தஹ தீவக்கியின் பூந்டைக்குள் மங்கா முதலில் தான் ரெண்டு விரலைகள் விட்டு குடைந்தா. தீவகி முணக்ினாள். சர்ரு நீராம் பொருதிதஹு விரலை எடுதித்ஹுவிதிது தான் நாக்கால் தீவக்கியின் பூண்டாய் வாசல் பகுதி சைய்து பகுதியை நக்கி விட்டு உள்ளீ போனால். தீவகி தனக்கு தெரியாத ஓர் உலகதிதஹில் சஞ்சாரம் பண்ணி கொண்டு இருந்தால். அப்பா அப்பா அய்யோ மங்கா என்னடி பண்ணறீ. அவரை மிஞ்சி விடுவீ போல இருக்குடி. இப்படி சொல்லிக்கொண்டீ அம்மா என்று கூச்சல் போட்து தான் காம நீரை தான் பூந்டையை நாக்கும் மங்காவின் முகதிதிஹில் பீசி அடிச்சால். பொதுவாக சொல்லுவார்கள். இளானீரை சீவும்போது கொஞ்சம் பீசி அடிக்கும்.

அது அந்த மரட்தஹைய் நதிடு வளர்ட்த்ஹவனுக்கு நன்றி சொல்லுவது என்பார்கள். அதுபோல தீவக்கியின் பூண்டாய் தன்னை நக்கி கூஷி படுதித்ஹும் மங்காவுக்கு நன்றியை சொல்லியது. மங்கா கேட்டிக்காரி. ஈனோ தெரியவில்லை. இன்று தீவகி புடவை பாவாடையை கயட்திநாலீ தவிர ஜாக்கெத்டை கயட்த வில்லை. மங்கா சும்ம்மா விடுவாளா. தீவக்கியின் பூந்டையை நக்கி கொண்டீ அவள் ஜோக்கேததின் கொக்கிகளை கயததி அந்த யாழ்ப்பாணம் தீங்காய்களை கசக்கி காம்புகளை நிமிண்டினாள். தீவகி சொன்னாள். ஈண்டி பாதியில் கொண்டு நிறுதிதஹி விட்தாய். இப்போ இருக்கும் நிலையில் உள்ளீ ஈதாவது விட்டு கூதிடஹினால் தாண்டி என் பூண்டாய் நெருப்பு அடங்கும். நீ உள்ளீ போய் போன தடவை நாம் உபயோகப்படுதித்ஹின.

அந்த ரப்பர் குச்சி இருக்கா பாரு. அதை கொண்டா. அந்த ரப்பர் குழாயை விட்டு நாலு கூதிடஹினால் தாண்டி எனக்கு நிம்மதி வரும். நான் தீமீன்னு இருந்தீன். ஒதிதஹா அந்த சூரீஷிந் அக்கா அம்மு ஜாக்குவாய் ஒதிதஹால் என்று சொல்லி என் பூந்டையை சீராக்கி விதிதீ. போ போ உள்ளீ போய் கொண்டு வா என்று கதிடலை ஈட்தாள். மங்கா உள்ளீ போய் அந்த ரப்பர் குச்சியை துடைதிதஹு கொண்டு வந்தால்.. மங்கா கொஞ்ச நீராம் அந்த ரப்பர் குழையை நக்கி சாப்பிக்கொண்டு இருந்தால். தீவகிக்கு கோவம் வந்தது. ஈண்டி மங்கா தீவிதியா முந்தை. இன்கீ பூண்டாய் நெருப்பா காயாரதது . நீ என்னடான்னா அந்த குழையை நக்கி விளையாடி கொண்டு இருக்கீ.

Comments