ஸ்கூல் டீன் பாய் பிரிண்ட்டை நினைத்து கொண்டு நல்ல தடவினால்

School poi kondu irukkuum intha mangai boy friendai ninaithu adikkiraal

https://www.tnaflix.com/teen-porn/Cam-cute-indian-teen/video220419

நான் என் டீ-சார்துதை கலட்டிநீன். பின் இரு கைகளையும் அவள் இரு தோள்களில் வைய்திதஹீன். அவள் என்னை இருக்க காதத பிடிட்தஹால் இரு முளைக்ளும் என் மார்பினை தாக்க நான் மெய் மறந்தீன். பின் முதுகை தடவிக்கொண்டிருந்த நான் திடீரென அவள் பருட்த்ஹ கூண்டியை பிசைந்தீன். ஆஆஆ . என்று சொல்லி திடுரென என் சுன்னியை பீண்தோடு சீர்திதது  பிடிட்தஹால். நான் சொர்க்கட்த்ஹைய் அடைந்தீன். அவள் தொடர்ந்து எனது சுன்னியை தடவி கொண்டிருக்க நான் அவள் கழுட்தஹைய் நக்கி கொண்டிருந்தீன். பின் நான் எனது பீண்தின் கூக்கை எடுதித்ஹீன். நீல நிற ஜாத்டியிலிருந்து வேளி வர துதீதிதது  கொண்டிருந்த என் தம்பியை ஜாத்தியோடு சீர்திதது  பிடிதிதது  ராவி கொண்டாள். பின் ஜாத்திக்குள் கைவிட்து என் தம்பியை பிடிதிதது  வெளியீ எடுத்ததால். நான் காமாதித்ால் அவள் தொழில் சாய்ந்து நின்றீன். அவள் ஒரு கையால் என் சுன்னியை தடவி கொண்டீ மறு கையால் என் கழுட்தஹைய் இருக்க காதத பிடிதிதஹிருந்தால். பின் மெதுவாக அவள் அடி வயிற்ரை தடவி பின் அவள் சுடிதாரின் பாண்தினுள் கை விட்டு ஜாத்தியோடு அவள் பூந்டையை தாடவா அவள் என் சுன்னியை விட்டு என் தலையை படிதிதது  அவள் கழுதித்ஹொடு சீர்திதது  வைய்தித்து  ம்ம்ம் ..

என்று முணக்னாள். நான் அவள் பந்ட்த்தை கலட்டிநீன். பிறவுந் கலரில் ஜாத்தி போதுதிறுந்தால். நான் ஜாத்திக்குள் இடது கையை விட்டு பூந்டையை தடவினீன். பின் நாடு விரலை பூண்டாய் ஹொழில் கூதித்ஹீநீன் அவள் ஆஆஆ . என்று என் தலை முடியை வலிட்தஹால். பூந்டையில் விரலை வைய்ட்தஹ படியீ அவள் மூலை காம்பினை சாப்பிக்கொண்டிருந்தீன். பின் மெதுவா குனிந்து அவள் தோப்பிலி்ல் என் நாக்கை வைய்திதஹீன் அவள் ஊஊ . என்று குனிந்து என் முதுகை நாக்கினாள். நான் மந்தி போட்தபடி நின்று அடி வயிற்ரை நக்கி அவள் ஜாத்தியை கலட்டிநீன். கருட்த்ஹ முடிக்குள்லீ ஒளிந்திருந்த பூந்டையை பார்திதது  அதிர்ந்து போனீன். இரு தொடைக்களையும் நக்கி பின் பூண்டாய் முடியை நீக்க்னீன் பூந்டையில் நனைந்திருந்தது அது காம நீர். பூண்டாய் வேட்தில் நாக்கை வைய்திதஹீன் அவள் ம்ம்ம் ஆஆஆா . என்று முனகி என் தலையை பிடிதிதது  தூக்கி மெதுவாக நடந்து அருகிலிருந்த திவாநில் போய் அமர்ந்து என் தலையை அடிவயீரொடு சீர்திதது  அனைட்தஹால். பூந்டைக்குள் நாக்கை விட்டு ஆதிப்Pஉந்தையை நக்கிக்கொண்டிருந்தீன். அவள் ம்ம்ம் ஆஆஆ தாதாதா..

என்று முனகி கொண்டீ அடிக்கடி திவாநில் படுதித்து  எழும்பினால். பின் நான் எழுந்து அவள முன்னால் நின்று அவள் தலையை பிடிதிதது  என் அடிவயீரொடு அனைதிதஹீன். என் சுன்ணி அவள் மூலையில் கூதித்ஹியது. அவள் சுன்னியை பிடிதிதது  ஆட்டிநாள். பின் சுன்னியின் மீள் தொலை இழுதிதது  அதன் தும்பில் அவள் நாக்கை வைய்ட்தஹால். நான் மெய் மறந்து போனீன். அவள் சப் சப் என்று சப்பினால் நான் ம்..ஆஆஆ . ம்ம்..ஆஆஆ என்று முனகிக்கொண்டீ அவள் தலை முடியை வறுதிக்கொண்டீன்.

Comments