டீச்சர் கானவன் இல்லாத நீரத்தில் படுக்க அழைக்கிறாள்

Teacher kanavan illatha neerathil padukka alaithaal

Teacher Alaithaal

ஒரு டீச்சர் ரிடம் ரொம்ப கால மாக படித்து கொடன்னு இருந்தால். இது தான் நிலைமை யாக மாறி விடும் என்று இப்போது இந்த வீடியோ வில் இருந்து நீஎங்கள் தெரிந்து கொள்ள போக போயிர்கள். முதலில் ஒரு அழகான டீச்சர் ராய் நீஎங்கள் இந்த வீடியோ வில் காணுவீர்கள். ஆனால் இதில் இவள் சொல்லி தருவது தனது பாடத்தை இப்படி படிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. இவளது உடலை இப்படி எலாம் படிக்க வேண்டும் என்பது தான். அதை நீஎங்கள் இந்த வீடியோ வை தொடர்து கண்டு கொண்டு இருந்தாலே புரிந்து பொய் விடும். என்னும் என்ன உங்களுக்கு இவளது வுடல் அஆந்த அழகு கோளுக்கு முழக்குய் என்று தெரிய.

இவள் தனது மாணவனை தனது வுடலில் இருந்து கொஞ்சம் சாரை எடுக்க அனுமதி செய்கிறாள். இவளது பாடை துறந்து பிடித்து அதல் இருந்து வரும் சாரை தந்து வாயில் எடுத்து பிடித்து கொள்கிறான் இந்த மாணவன். ஆனால் அது வுடன் விடுவான இவன். ஆசிரியரைடே வெட்க படுத்தி வைத்து விட்ட பின்பு. இவளது முலை காம்புகளை அமுக்கி கொண்டே இருக்கும் பொது. இருடா எனக்கு ரொம்ப கூச்ச மாக இருக்கிறது என்று ஒரு ஜிம்மி யை எடுத்து தனது மேல போட்டு கொண்டால். சிக்கிற மாக என் கணவன் இங்கு வருவதற்கு வுள்ள நேஈ எங்கே இருந்து சென்று விடு என்று அவனிடம் இவள் சொல்லி விட்டு அங்கு இருந்து இவள் தந்து மேல் ஆடை யை போட தொடங்குகிறாள். தனது பிர வை போட்டு கொண்ட பிம்பு இவளது பண்டை போட்டு.

இப்போது வெளி படை யாக வே நான் எவளவு செக்ஸ்ய் யாக நான் இருக்கிறேன் என்பதை நீ பாரு என்று அவள் சொல்ல. சரி நான் போறதுக்கு முன்பு ஒரே ஒரு கிச் சும்மா நச்சுனு குடு என்று இவன் கேட்டு வாங்கி கொள்கிறான். அந்த முதலில் என்னும் சிலிர்த்து போன அவன். என்னும் ஒரு முறை உன் முலை யை அமுக்கி பிடித்து கொண்டு பார்கிறேன் என்று கேட்டு. ஒரு கை யை மட்டும் எடுத்து அவளது வில் ஆடை வழியாக விட. அவள் கடைசி யாக அனுபதிகிறாள். டீச்சர் ருக்கும் மூடு வருகிறது என்பதை நீஎங்கள் காணுங்கள். இதில் இருந்தே தெரிந்து விடும் இப்படி இந்த பெண்கள். தனது சூடி யும் மூடியும் வைத்து இன்பம் பெற்று கொள்ள போகிறார்கள் என்பதை.

டீசெரை வுசார் பண்ணுவது கஷ்டம் ஆனால் அவர்களுக்கு எல்லரை போலவும் தேவை களும் அதிக மாக தான் இருக்கிறது என்பதை நீஎங்கள் மறந்து விட கூட்டாது என்பதற் காகவே தான் இந்த வீடியோ இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு. உங்கள் காம கம்பு கலை கையில் பிடித்து கொண்டு மீது வாக அதட்டி இவளை ரசிக்க ஆயுதம் ஆகுங்கள்.

Comments