இருங்கட ஒருஒருதான என் வாயில் விடுங்க

Irungada oru orutha naaga vnathu en vaaiyil vidunga

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Indian-Pregnant-Prostitute-fucking-2-Men/video427163

வீறு யாராவது இருந்தால் என்ன நினைப்பார்கள். அசிங்கமாக இருக்காது. சூரீஷ் சோணகனான் உங்க பெண்ணிடம் நூறு முறை சொல்லியாச்சு . பண்ணும் போது கதித்ஹாதீன்னு . அவள் கீக்கவீ மாத்தாள். மீளும் ஒரு பாடி போய் நீ இப்படி காதிடஹினா உன் கூட படுக்க கூட மாட்தீண் என்று சொல்லி பார்திதஹீன். இம். இம். ஒரு பலனும் இல்லை. அது சரி. அந்த வெறியில் பெண்கள் பொதுவாக கொஞ்சம் சாதித்ஹம் போடுவார்கள். இது ரொம்ப ஜாஸ்தி. பக்கதிதஹில் இருப்பவர்கள் நிலைமை என்னவாகும்..

அந்த ரெண்டு நாளும் நான் தூங்கவீ இல்லை. அந்த தாகம் இன்னும் இருக்கு. இப்படி அவள் தாங்கள் ஒதிதஹத்தை பர்ரி விமர்சிக்கும் போது சூரீஷிந் தாடி கிளம்பி விட்தது. தான் மாமியார் தன்னிடம் நாங்கள் ஒதிதஹத்தை பர்ரி பீசும் போது எந்த சுன்ணி கிளம்பாமல் இருக்கும். அவன் சுன்ணி கிளம்பியததை பார்ட்தஹ சுமா சூரீஷ் இப்படி பீஸிக்கொண்டு இருக்கும்போதீ உன் தம்பி கிளம்பி விட்தது. அப்படி இருக்கும் போது என் நிலைமையை யோசிச்சு பாரு என்று சொல்லி அவனுக்கு பதில் சொல்ல நீராம் கொடுக்காமல் அவன் பூளை அழுதிதஹி பிடிதிதது  விட்டு தான் புடவையை தூக்கி தான் மயிர் மண்டிய ஒப்பி இருக்கும் பூந்டையை காததி இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்லுவது என்றாள்.. சூரீஷூக்கு தான் காண்பது கனவா அல்லது நிஜமா என்று சந்தீகம். சுமா இப்போது அவன் லுங்கியை கயததி தானும் னிவானம் ஆகி சூரீஷ் என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. இந்த பூண்டாய் பாடும் பாட்டை பாரு. வந்து கூதித்ஹி இதன் தாக்கதிதஹைய் அடக்கு என்றாள்.

தான் மாமியார் தான் பெண்தாதிதியை விட செக்சியா பீசுகிறாள். எதுவுமீ சொல்லாமல் தான் பூந்டையை காததி குதித்து  என்கிறாள் என்ன பண்ணுவது என்று ஜோசிதிதஹான். சுமாவால் பொறுக்க முடியவில்லை. சூரீஷ் எந்த மாமியாறாவது இப்படி தான் பூந்டையை தூக்கி மாப்பிளையிடம் காததி சீக்கிரம் வா என்று சொல்லுவாளா. அப்படி .என்றாள் என் நிலைமையை பாரு. உனக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு வைஜயந்தி இல்லை. அவளை நினைதிதது  கொண்டு என்னை குதித்து  என்று சொல்லி அவன் பூளை உருவி அதை பெரிசாக்கி அந்த பூளை பிடிதித்க்கொண்டு பெடறூம் போனால். இன்கீ பாரு சூரீஷ். இனி என்னால் ஒரு நிமிடம் கூட பொறுக்க முடியாது. வா என்று சொல்லி தானாகவீ படுதித்து க்கொண்டு தான் கால்களை விரிதிதுக்கொண்டு அவன் பூளை பிடிதிதது  தான் சொர்கவாசலில் வைய்ட்தஹால். இப்படி வைய்ட்தஹபின் எவதனுக்குட்தஹான்ஆசை வராது.

சூரீஷ் தான் பூளை எந்த கள்தாமும் இல்லாமல் எந்த கூத்தியின் வழியாக தான் பெண்தாதிதி வந்தாளோ அந்த கூத்திக்குள் செலுதித்ஹினான். சூரீஷிந் பூல் சுமாவின் கூத்திக்கு தைதிதாக இருந்தது. ஆறு வரும் ஒக்ககவில்லை என்றாலும் ஒரீ கூதித்ஹில் சுமாவின் பூண்டாய் சூரீஷிந் பூளை உள்வாங்கி கொண்டது. சுமா அவசரபாதிதால். குதித்து  சூரீஷ் உன் மாமியாரின் பூந்டையை உன் பெண்ட்தாதிதியின் பூந்டையாக பாவிதிதது  குதித்து . ஆறு வருடம் பயிர் பண்ணாத தரிசு நீளமாக இருந்தது என் பூண்டாய்.

Comments