ஒத்தையில வைத்து சரியாக விடுங்க மாமோய்

Ottai vulle eduthu sariyaaga vidunga maamoi

மனைவி புண்டை

பின் எழுந்து நின்று மாறி மாறி உதட்தைய் கடிதிதஹோம். பின் இருவரும் காதத பிடிதிதஹு அவள் எனதும் நான் அவளதத்தும் பின் புறங்களை தடவி குந்திகளை பிசைந்தோம். அப்போது எனது சுன்ணி அவளது அடி வயிற்ரை கூதித்ஹிக் கொண்டு நின்றது. காதத பிடிட்தஹபடியீ திவாநில் படுக்க வைய்தித்ஹு அவள் மீள் நானும் படுதித்ஹீன். மூடியருந்த அவள் கண் இமைகளில் நாக்கை வைய்திதஹீன். அவள் தலையை பிடிதிதஹு கழுதித்ஹொடு அனைட்தஹால்.

நான் அவள் மீழிலிருந்து அவள் வலது பக்கதிதஹில் படுதித்ஹு இடது கையால் அவள் பூந்டையை தடவினீன். அவள் என் கழுட்தஹைய் நக்கி கொண்டாள். பின் அவள் தொடைகளில் அமர்ந்து என் சுன்னியை பிடிதிதஹு அவள் பூண்டாய் வேட்தில் வைய்தித்ஹு மெதுவாக அழுதிதஹீநீன். சுன்ணி 2 உள்ளீ சென்றதும் ம்ம்ம் ஆஆஆா . என்றாள். அப்படியீ அவள் மீள் படுதித்ஹீன். அவள் ம்ம்ம் என்று இருக்க காதத பிடிட்தஹால். நான் சுன்னியை மெதுவாக பூந்டைக்குள்லீ அழுதிதஹீநீன் ம்..ஆஆ.. ம்..ஆஆ என்று முனகி கொண்டீ இறுக்கமாய் அனைட்தஹால். சுன்னியை சர்ரு வெளியீ இழுதிதஹீன் ம்ம்ம் என்றாள். பின் மிக அழுட்த்ஹமாக பூந்டைக்குள் சுன்னியை அழுதிதஹீநீன். ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ அம்மா அய்யோ என்றாள். பின் அ.. அ.. அ.. என்று என் பின் முதுகை தடவினாள். நான் மெதுவாக முன்னும் பின்னுமாக அழுட்தஹ தூடடங்கினீன் ம்.ம்ம்.. ம்ம்ம் என்று சுகம் உணர்ந்தால். சுன்னியை வெளியீ எடுதித்ஹு அவள் கால்களை தூக்கி 62 போஷிஷனில் வைய்தித்ஹு சுன்னியை பிடிதிதஹு பூந்டையில் வைய்தித்ஹு மெதுவாக அழுதிதஹி அவள் கால்களில் என் கைகளை படிதிதஹு சுன்னியை முழுவதுமாக பூந்டைக்குள் வைய்திதஹீன். பின் மெதுவாக சுன்னியை வெளியீ இழுதிதஹு.

அழுததத்ீநீன் அவள் ம். ஆ.. ம். ஆ.. ம். ஆ.. என்று முனகி சுகதிதிஹில் நெளிந்தால். நான் அவள் முளைக்ளில் வாயை வைய்தித்ஹு ம்.. ம்.. என்று சுன்னியை அழுதிதஹி கொண்டீன் இருவரும் உச்ட்தஹைய் நோக்கி சென்றீம். சுன்னியின் வீக்கம் கூடியது. அவள உச்ட்தஹைய் அடைந்தால். சுன்னியின் தன்ணியை வெளியீவிட அவள் மூலையில் இருந்த தலையை தூக்க அவள் இருக்க பிடிதிதஹு உதட்தைய் கடிட்தஹால். சுன்னியின் வீக்கம் மீண்துமா கூட இருவரும் இருக்க கததிப்பிடிதிதஹு நான் ம்.. ம்.. ம்.. என்று அழுட்தஹ அவள் ஆ.. ஆ.. ஆ.. என்று ஈர்க்கக என் சுன்ணி பூஸ்சஸ் .னு அவ பூந்டைக்குள் தன்ணியை கக்கியது. இருவரும் சுகதிதிஹால் காதத பிணைந்து திவாநில் அங்கும் இங்கும் உருண்டு சுகாதிதிஹைய் அனுபவீதிதஹோம். சுன்ணி பூந்டைக்குள் இருந்தபடியீ வைய்தித்ஹு சர்ரு ஓய்வேதுதித்ஹோம். பின்பு இருவரும் ஒரீ பாத் ரூமில் ஒன்றாக காதத அனைதிதஹு பிணைந்து நின்று குளிதிடிஹோம். பின்பு அவளது உடைகளை நான் உதுதித்ஹி விட என் உடைகளை அவள் ஊடு்தித்ஹி விட்டாள். ஆனால் இருவருக்கும் ஆசை தீராமல் மீண்டும் காதத பிடிதிதஹு உதட்தைய் ருசிதிடிஹதும் நீராம் மாலை 6.30 ஆய் தாண்டியதால் மனமில்லா மனத்தோடு கிளம்பினால்.

Comments