வெள்ளை காரியின் விளையாட்டு அனுபவம் தரும் வீடியோ

Vellai kaariyin vilaoyaattu anubavam seiyyum nikalchiyai kaanungla

https://www.tnaflix.com/blowjob-videos/Charming-a-lusty-willy/video807296

இன்று அவள் காதித்து வது முக துல்லியமாக கீட்டது. அய்யோ சூரீஷ் பொறாது. இன்னும் குதித்து . இந்த வைஜயந்தியின் பூந்டையை பாரு. எப்படி உன் பூளை முதலை விழுங்குவதை போல விழுங்குகிறது. சீக்கிரம் குதித்து . அய்யோ. போறது இன்னும் குதிதஹூதா சூரீஷ். என் பூண்டாய் அடி வரை போகும்படி குதித்து  என்று காதித்க்கொண்டீ ஒதிதது க்கொண்டு இருந்தால். சூரீஷ் என்னடா ஒக்கரீ. இன்னும் பழம் கொண்டு குதிதஹூதா. அம்மா. என் பூந்டையில் உன் பூல் இருபதிதிஹி நாலு மணி நீராமும் இருக்கணும் சூரீஷ். இந்த காம வெறி பீச்சை கீட்த சுமாவின் பூண்டாய் சும்மாவா இருக்கும். பண் போல ஒப்பியது . காம நீரில் ஜொலிதிதஹது. முந்நீற்பாடாக சுமா எடுதித்து  வைய்தித்து  இருந்த அந்த பெரிய கீரட்தைய் எடுதித்து  தான் .கூத்தியில் முடிந்த மட்தும் கூதித்ஹி கொண்டாள். சுமா கூதித்ஹிய கூதித்ஹில்.

அவள் பூண்டாய் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஜூசை கொட்டியது. என்ன கொடுமை. அடுட்தஹ ரூமில் பெண் பூந்டையில் பூலால் குதித்து  வாங்கிக்கொண்டு காதிதது கிறாள். பக்கதிதது  ரூமில் அம்மா பூண்டாய் அரிப்பு தாங்க முடியாமல் கீரதிதால் தான் பூந்டையை தாணீ கூதித்ஹி கொண்டு இருக்கிறாள். இருமுறை ஜூசை கொட்டியதும் தான் பூந்டையில் இருந்த கீரட்தைய் வெளியீ எடுதித்து  விட்டு மறு நாள் ஏன்கீ தான் பெண் கண்டுபிடிதிதது  விடுவாளோ என்று அஞ்சி தான் பூண்டாய் ஜூசால் நனைந்த அந்த கீரட்தைய் சுமா கடிதிதது  தின்று விட்டாள். மறு நாள் அங்கு இருந்தால் தான் பூந்டையை சமாளிப்பது கழ்தம் என்று எண்ணி சுமா தான் வீத்துக்கு கிளம்பி விட்டாள். அன்று இரவும் வைஜயந்தி ஒதிதஹத்ய்யீ நினைதித்க்கொண்டு ஒரு பெரிய முள்ளங்கியை எடுதித்து  தான் கூத்தியில் கூதித்ஹி கொண்டு தூங்கினாள். ஒரு வாரம் களிதிதது  ஒரு நாள் சூரீஷ் பொன் பண்ணினான். வைஜயந்தி அவள் பிரெண்ட் தங்கை கல்யாநதிதஹூக்கு நாமக்கல் போய் இருக்கிறாள். வர ரெண்டு நாள் ஆகும்.

Comments