தேசி தமிழ் ஆன்டி சுண்ணி தடவி செம்ம சத்தம்

Desi Tamil Aunty Sunni Thadavi Semma Saththam

கணவன் ஊருக்கு பொய் விட்டான் என்று தெரிந்த உடன் அவளது சாமான்களை பழைய மாதிரி யாக தன்னுடைய விரலை வைத்து கொண்டு துலக்கி மூடை ஏற்றுகிறாள். இப்படி அவள் மட்டும் வீட்டில் தனியாக இருக்கும் பொழுது அவள் ஆசை படுகின்ற மாதிரி முழுமையாக அவள் தன்னுடடைய காம மோகத்தை தீர்த்து கொள்கிறாள்.

Comments