பதினெட்டு வயது கலூரி பெண் நொண்டி விளையாட்டு

Tamil pundai thadavuthal

அந்த இதியாப்பச் சிக்களுக்கு ஏதோ மலுப்பலாகப் பதில் சொல்லியிருந்தீன். அத்தனைப் போன்றீதான் ஒக்கும் போது பீசுவதும். தான் காதலனிடம் புருஷனிடம் பச்சை பச்சையாகப் பீசுவது அவனது ஆசையை அதிகரிக்கும் என்பதை சில பெண்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். கேட்ட வார்ட்த்ஹைய் பீசுவது ஒரு கேட்ட காரியம் போல நினைதிததுக் கொள்கிறார்கள். தான் காதலனிடம் ஈங்க ஆசையாயிருக்கு செய்யலாமா- என்று ஒரு பெண் சொல்வதை விட அவனிடம் ஈய் உன் சுன்னியை நினைச்சீ என் பூண்டாய் நாம நமகன்னு இருக்கு. வர்றியா எல்லாட்த்ஹையும் அவுதித்துப் போட்து ஒக்கலாம்- என்று கூபிபிட்தாள் அவனுக்கு எவ்வளவு ஆசை வரும். சரி அகிலா உன் பிரச்சினைக்கு வருவோம். உன் மகள் எழிலிடம் நீதான் இதுபர்ரி சரியாக எடுதித்துச் சொல்ல வீந்தும்.

ஆண்கள் ஒக்கும் போது பச்சையாகப் பீசுவ்தையும் தான் பெண்தாதிதி பச்சையாகப் பீசுவதைக் கீட்கவீன்தும் என்பதை விரும்புவார்கள் என்பதையும் தகுந்தபடி அவளூக்கு எடுதிதிதுரைக்க வீந்தும். ஆனால் அதுவரை உன் மாப்பிள்ளை மதானக்குமாருக்கு மாணவருட்த்ஹம் ஈர்பாதாமல் இருக்க நீ அடிக்கடி அடையாறு வீத்திர்கு சென்று உன் மாயிரஅடர்ந்த பூந்டையை மருமககனுக்கு விருந்தாக்கி வா. அவனுடன் ஒக்கும் போது எழிலதராசி பூந்டையில் மயிர் இல்லையென்றால் என்ன- நான் தான் என் Mஅயிர்ப்Pஉந்தையை உனக்கு ஒக்கத் தருகிறீநீ. என்னையும் ஒளு மயிறில்லாத எழில் பூந்டையிலும் ஒளு.. ஒண்ணு மயிரொடு ஒண்ணு மயிறில்லாமல் இப்படி தீபரந்து பூந்டையில ஒக்க நீ கொடுதித்து வச்சிருக்கணும் என்று அவனுக்கும் தகுந்தபடி சொல்லி வைய்ட்தஹால் அவனுக்கு எழில் மீதும் அவளது மயிறில்லாத பூண்டாய் மீதும் ஆசைக்கொடி படர ஆரம்பிக்கும். அதன்பின் உனது கவலை அதாவது அவர்களுக்குள் பிரிவு ஈர்பாட்து விடுமோ என்ற ஆசதசதிதஹிற்கு வழியில்லாது போகும். நீ தகுந்தபடி உன் மகள் எழிலா வழிப்படுதித்ஹினால் நீ உன் Mஅயிர்ப்Pஉந்தையையும் எழில் அவளோட மளமாளப் பூந்டையையும் ஒரீ சாமியாம் அவனிடம் காததி ஒக்கலாம் அகிலா ஆதிதஹைய் பூண்டாய் தகாத உறவு தமிழ் Kஆமக்Kஅத்ஹைகல் மாமியார் மாமியார் பூண்டாய்

காமதித்தைய் எப்படியெல்லாம் இனிமையாக அனுபவிக்கலாம் என்று எங்களூக்கு காரிருக் கொடுக்கும் இனிய பூண்டாய் மல்லிகா நீ வாழ்க உன் பூண்டாய் வாழ்க   என்பதை நீ ஈர்ருக் கொள்ள மாட்டாய் என்று எனக்குத் தெரியும். எனினும் என்னதான் காசுக்காக உடலை வீற்ராலும் அதிலும் ஏதோ காசு வாங்கினோம் காலை விரிதிதஹோம் என்றில்லாமல் உண்மையான அக்கறையுடன் அந்த நீராதித்துக் காதலுடன் ஒரு ஆண் மகனுக்கு இனிமையான சுகாதிதிஹைத் தரும் அளகிகளையும் நான் அறிவீன். அந்த காமம் பணம் சார்ந்ததாக அமையாமல் உண்மையான ஒள் சுகாதிதிஹைய் வீதிடஹியாசமாக அளிக்கும் வகையில் அமைகிறது. அப்படி ஒரு அனுபவாதிதஹிணை நான் ஸ்மிபபதிதஹில் பெரிறீன்.. எங்கள் நிறுவன வீளையாக சென்ற மாதம் சிங்கப்பூர் சென்றிருந்தீன். அங்கிருந்த என் கம்பெனியில் பணிபுரியும் என் நண்பன் என தீவைக்ளைக் கவனீதித்துக் கொண்டான். அன்று இரவு பணிகள் முதிய வேகுநீறாம் ஆகிவிட்தது. அவன் புறப்படுவதற்கு முன் என்னிடம் குடிநைத் பிரசாந்த.

Comments