சன்னி யின் புதிய ஆடையில் சந்தோசமாக போட்டால்

Sunny yin puthiya sex vithaiklai kaanungal

https://www.tnaflix.com/solo-porn/Sunny-Leone-in-her-pretty-little-pink-dress/video811686

Sunny koothi

என் எஜமானி அம்மாவின் அந்த பெருதிதஹ பூண்டாய் ரொம்பி கிளீ வழிந்தது. நான் பூளை உரிக்கொண்டு என் லுங்கியை கத்டிக்கொண்டு திரும்பி கூட பார்க்காமல் ரூமை விட்டு வெளியீ வந்து வீட்தீண்.நான் கெஸ்ட் சூபபருவைசறாக இருக்கிறீன்.எங்கள் ஹோட்டாலில் பொதுவாக வட நாட்டிஞறும் பாரிநாரும் தங்குவார்கள். ரூமில் தங்கும் விருந்தினார்களை நான்கு கவனீதித்ஹு கொள்ளும் சூப்பருவைசர் வீலை தான் என்னுடையது. என் பீச்சு சக்தியாலும் ஆங்கில அறிவாழும் எந்த பாரினார் வந்தாலும் அவர்களை கவனிப்பது என் பொறுப்பு. அப்படி வந்து தங்கியவர் தான் மீறி வில்லியம்ஸ்.

தனியாக தாங்கி இருந்தால். வெள்ளை தோள். பாதி மார்புகள் எப்போதுமீ தெரியும். அடிக்கடி என்னை கூப்பிடு பீசுவாள். சந்தீகங்கள் கீப்பால். ஒரு நாள் மாஹாபளிபுரம் போக வீந்தும் என்றாள். ஈற்பாடு பண்ணி கொடுதித்ஹீன். என்னையும் உடன் வர வீந்தும் என்றாள். எங்கள் ஹோட்டால் வீதி முறைகள் பாடி நாங்கள் போக கூடாது. ஆனால் அவள் எங்கள் எம். தீயிடம் பீசி பர்மிஷன் வாங்கி விட்டாள். அன்று காலை எட்து மணிக்கு ஒரு ஈ.சி வண்டியை எடுதித்ுக்கொண்டு மாகாபலிபுரம் போனாம். நான் புக் பண்ணி இருந்த ரூமில் அவள் சாமான்களை போட்து விட்டு ஊரை சுர்ரி காண்பிதிதஹீன். மாலை கடலுக்கு போனோம்.

அன்று கூடுடம் அதிகம் இல்லை. காதல் தண்ணியில் விளையாடினால். ஆடைகள் முழுவதும் தொப்பலாக நனைந்து விட்தது. ரூமுக்கு வந்தோம். நான் இருக்கிறீன் என்று கூட பார்க்காமல் உடைகளை கயததி பொட்தால். அந்த கருப்பு நிற பிறாவை கயட்தியதும் அந்த வெள்ளை முயல் குட்திகள் துள்ளி குதீட்தஹான. கொஞ்சம் கூட வேக்க படாமல் பொறுமையாக வீறு ஒரு திரஎஸ்சை எடுதித்ஹால். பாரிநாருக்கீ உண்தானா வேக்கம் கூச்சம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் தான் உடைகளை கயததி தூக்கி பொட்தால். வேரிரு உடம்புடன் வீறு தீரச் தீதினாள். கொஞ்சம் பெரிசான முளைகள். மூலை காம்பும் அந்த அரை வட்தமும் கூட சேக்கப்பாக இருந்ததால் வீறுபாடு தெரியவில்லை. அழகான வாளை தந்து தொடைகள். நான்கு ஒப்பிய பூண்டாய். என்ன ஆச்சரியம் என்றாள் வேளி நாட்டிஞர் போல இல்லாமல் இந்த பெண்களின் பூந்டைபோல் அங்கு கருப்பு முடி நான்கு படர்ந்து இருந்தது.

ஆனால் அவைகள் நான்கு வேட்டப்பட்து சீராக இருந்தன. பூண்டாய் வாசல் மட்தும் கொஞ்சம் திறந்து இருந்தது. திறந்து இருந்தததுடான் இல்லாமல் நன்றாக ஒப்பியும் இருந்தது. அந்த பூண்டாய் முளைகளை பார்ட்த்ஹபின் என் தம்பியை சமாளிக்க முடியவில்லை. மீறி வில்லியாம்சோ கண் கொட்டாமல் புதைதிதஹு பந்ட்த்தை விட்டு வேளி வர துடிக்கும் என் தம்பியை பார்தித்துக்கொண்டு இருந்தால். வீறு உடை போடாமல் என் அருகில் வந்து என் பீண்தின் மீது கை வைய்தித்ஹு இந்த இந்தியர்களுக்கீ உள்ளீ சிறப்பு அம்சம் இது போன்ற தடியான பூல்தான் என்று சொல்லி என் பூளை பந்தடன் சீர்திதஹு பிடிட்தஹால். எனக்கு என்ன பண்ணுவது என்றீ புரியவில்லை. அவள் கொஞ்சம் கூட கூசாப்டாமல் ஈதோ மனைவி கணவனை ஒக்க கூப்பிடுவதுபோல என்னை அழைதித்ஹுக்கொண்டு பெடிதுக்கு போனால்.

Comments