விரும்பி பிடித்து சப்பி கொண்டே பூளை உம்புகிறாள்

Virumbi pidithu kondu sappi konde katthalan poolai umbukiraal

Tamil koothi

தூக்கதிதஹிலிருந்து எழுந்து ஹலோ என்றீன். பதிலுக்கு ஹலோ க்குத் மானிங் நான் றேம்யா பீசுரீன் என் பார்சல் எப்போ கிடைக்கும் என்றாள். நான் நாளை தரலாம் என்றீன். அவள் இப்போ வீனும் என்று அடம் பிடிட்தஹால். நான் சரி நீ வந்து வாங்கிக்க சொன்னீன். அவளும் சரி சற்சுக்கு போயித்து வரலாம் என்றாள். சரியென்று சொல்லி மீண்டும் படுதித்ஹீன். பின் எழுந்து குளிதிதிது ப்பீரஸ் ஆகி பக்கதிதது ஓட்தாலில் போய் டிபன் சாபிபித்து வந்தீன். சரியாக 10.30 மணிக்கு தோர் பெல் ஒளிதிதஹது. போய் கதவை திறந்தீன். வெளியீ றேம்யா கருப்ப நிற சாரியில் சிரிதித்து கொண்டீ நின்றாள். அப்படியீ அவளை காதத பிடிதிதது முதிததமிட வீந்தும் போல் இருட்தஹது. ஆனால் என் உணர்ச்சியை கட்துப்பதுதித்ஹி ஹாய் உள்ளீ வா என்றீன். உள்ளீ வந்து ஹாலில் அமர்ந்தாள். நான் டைனிங் ரூமில் சென்று அவள் பாற்சகலை எடுதித்ஹீன். அவளும் பின்னால் வந்து வாவ் . என்றாள். நான் சரி என்ன தான் இருக்குததுனு பாப்போம் என்றீன்.

சரினு அவளும் ஓப்பன் செய்தால். உள்ளீ ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் மறிறும் ஒரு நீக்கியா 97 செல் பொன். சந்தோசாதித்ஹால் தன்னிடமிருந்த பழைய செல் போனில் இருந்த சீம் கார்டை எடுதித்து போட்து என் செல்லில் மீஸ்ட் கால் பொட்தால். பின் அதன் கீமராவை ஒன் செய்து என்னை போடுதோ எடுதித்ஹால். பின் முன் கீமராவை ஒன் செய்து அவளை போடுதோ எடுதித்து ரசிட்த்ஹால். அப்போது நான் அவளையீ ரசிட்த்ஹபடி நின்றிருந்தீன். சாரியின் இதையீ அவள் வயிறு பல பலவென்று மின்னியது. அவள் கையை தூக்கும் போது அவள் கருப்பு பிளவுசில் முதிதி நின்ற மூலை என் காம உணர்ச்சிகளை தூண்டியது. என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை என் சுன்ணி விரிந்து ஜாத்டியில் முதிதி நின்றது. நான் குனிந்து பார்க்கையில் தைத் டிறாக் சூட்தில் சுன்ணி முதிதி நிற்பது சரியாக தெரிந்து கொண்டிருந்தது. நான் சட்தென்று திரும்பி பக்கதிதது டைனிங் சேயறில் இருந்தீன். அவளை பார்க்க பார்க்க என் சுன்ணி நன்றாக விரைக்க தூடங்கியது.

அவள் போனில் விளையாடிக் கொண்டீ நின்றாள். நான் புதிதாக வாங்கிக் கொண்டு வந்த சீனி கீந்தி கீமபரா டைனிங் தீப்பிளில் இருந்தது. நான் அதை எடுதித்து அவளை ஒரு போடுதோ எடுதித்ஹீன். அவள் திரும்பி பார்த்தது வாவ் நைச்.. பாப்போம் என்று கீட்தால். அவள் செல் போனா என்னிடம் தந்து என்னிடமிருந்த கீந்தி கீமராவை வாங்கி என்னை போடுதோ எடுதித்ஹால். பின் நான் கீமராவை வாங்கி அவளை போடுதோ எடுதித்ஹீன். அவள் சிரிட்த்ஹபடி நின்று கொண்டாள். பின் நான் வீடியோ மொதில் போட்து அவளை வீடியோ எடுக்க தூடடங்கினீன். அவள் சிரிட்தஹ படியீ நின்றாள். து உடன் வீழ.

Comments