ஆபாச புதிய மங்கை காதலன் பூளை ருசிபார்த்தல்

Abaasa Puthiya Mangai Thanathu Kaathalan Poolai Rusipaarthaal

காஜு பிடித்த காதலி இன்று அவள் காதலனின் பூளை ஒரு கை பார்த்து வடலாம் என்று இறங்கிவிட்டால். அவள் வாய் உதடுதல் அவள் பிடித்து இருக்கும் பூலில் நடனம் ஆடுகிறது.  முதலில் பூலின் நுனியை ஈரம் செய்து விட்டு அபப்ரம் மொத மாக எடுத்து அவளது வாயில் விட்டு கொண்டால். இவளது முலைகளுக்கு நாட்டுவே வைத்து செய்து இருந்தால் என்றால் என்னும் சூடாக இருந்து இருக்கும்.

Comments