இரவு முழுவதும் இவர்களை ஒத்தாலும் காமம் அடங்காது

Iravu Muluvathum ivarkalai othaalum Kaamam Adangaathu

நீங்கள் வெளியில் நடந்து போகும் பொழுது அல்லது வெளியில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்க்கும் சில பெண்களை மட்டும் பார்த்த உடனே ஒக்க வேண்டும் என்று தோன்றும் பெண்கள் இவர்கள். நீங்கள் அங்கே யாவது நீங்கள் இவர்களை தவற விட்டு இருக்கலாம். இங்கே எங்களது தலத்தில் நீங்கள் இந்த பெண்களை தவற விட முடியாது. பார்த்து விட்டதற்கு எல்லதிர்க்கு செயர்ந்து வைத்து அடியுங்கள்.

Comments