பெங்களூர் பெண்ணை விரும்பிய படி செக்ஸ்

Tanuk pundai sex

அனுப்பப்படும் கீழ்விகள் பதிலளிக்க மிகவும் தாமதமாக்கின்றன என்று சொல்கிறீர்கள். என்ன செய்வது நண்பர்கலீ. வந்து சீரும் கீழ்விகள் அவ்வளவு அதிகமாக இருக்கின்றன. எனகவீ அவை பரிசீலிிக்கப்பட்து பதில் எழுதுவதற்கு பால் நாட்கள் ஆகி விடுகின்றன. இதில் நான் எவ்வளவோ சின்சியராக இருந்தும் இந்த தாமதம் தவிர்க்க இயலாத ஒன்றாக உள்ளது. என் வீலைப் பழுவைக் கவனியுங்கள் – என் வீட்து வீலை அது கொஞ்சம் தான் என் நிறுவனப் பணிகள் இது அதிகம் அதன் பின்னர் என் கணவன் காதலங்களுக்கு பூந்டையைப் பொலந்து காததி இன்பம் அளிப்பது இது ரொம்ப அதிகம் இவர்றின் இடையில் பதில் எழுத நீராம் ஒதுக்க வீண்டியுள்ளது. உண்மையில் உங்களுக்கு எழுத ஆரம்பிட்தஹத்திலிருந்து என் ஓய்வு நீராம் முற்றிலுமாகப் பரி போனது. பதில் எழுதுவதில் என் வீலைப் பழுவைக் குறைதிதஹிட ரசிகர்காளான நீங்கள் பெரிதும் உதவிடலாம். ஒரு சில கடிதங்களைத் தவிர 90 கடிதங்கள் சரியான பார்மாதிதில் வருவதில்லை. தங்கிலீஷிலும் இங்கிலீஷிலும் கீழ்விகள் கீட்து அவர்றை நான் சரியான முறையில் பார்மாத்.

செய்து மார்ரி அமைதிததுக் கொள்ளவீ பெரும்பாலான நீராம் வீனாகிறது. கடிதங்கள் தமிழ் யூனிகோட் எழுதிததுறுவில் இருந்தால் நீராதியாக அவை எடுதித்துக் கொல்லப்பட்து நான் நீராதியாக பதிலுக்கு செல்ல வசதியாக இருக்கும். எனகவீ ஆர்வமுள்ள ரசிகர்கள் . . 1. என்ற வளைட்தஹளதிதஹிற்கு சென்று தமிழ் யூனிகோட் எழுதிததுருவாய் இலவசமாக டவுன் லோட் செய்து உங்கள் கணினியில் பதிந்து கொள்ளுங்கள். அதன் பின் இந்த புராக்கிறாமில் கிடைக்கும்   ல் ஆய் செலக்ட் செய்து கொண்டாள் தமிழில் கடிதம் எழுதுவது மிக எளிதாக இருக்கும். இதில் நீங்கள்   என்று டைப் செய்தால் அழகாக தமிழில் பூண்டாய் என்று ஆசாகும் . கடிதம் எழுதுபவர்கள் இதை மட்தும் கடைப்பிடிட்தஹாலீ என் பணி முக்கால் வாசி குறையும். பதில்களும் விரைவில் வெளிவரும். சரியான யூனிகோட் பார்மாதிதில் வரும் கீழ்விகள் முன்னுரிமை பெறுகின்றன. மறிறுமொரு விஷயம். இப்பகுதியில் ஜே பர்ரிட்தஹான் எழுதுகிரீன் என்றாலும் அவை அறிவியல் அடிப்படையிலும் சரியானதாகவும் தரப்படும் தகவல்கள் தவரின்றி அமையா வீந்தும் என்பதிலும் நான் கவனதிததுதான் இருக்கிறீன். எனக்கு கிடைக்கும் தகவல்களை போதுமானபதி சரிபார்திதது அவை சரியானது என்றாள் மட்துமீ நமது பகுதியில் இடம் பெரும். இவ்வளவு கண்காணிப்புடன் இருந்தாலும் நமது ரசிகர்களில் சிலர் எதிலாவது ஒரு குறை கண்டுபிடிக்கும் மருப்பு மண்னாற்சாமிகதளாக இருக்கிறார்கள். சில நாட்களுக்கு முன் வளர்மதி என்ற தோழி ஹனிமூணுக்கு சுவீட்சசர்லாண்து சென்றதாகவும் அங்கீ ஒரு பீஸ் ரிசார்ட்தல் லைட் ஹவுஸ் மீளீ புருஷனுடன் ஒல்தித்ததாகவும் எழுதியிருந்தாள். இதற்கு பலர் சுவீட்சசர்லாண்து நிலட்த்ஹால் சூழப்படத நாடு எனவும் பீஸ் எங்கிருந்து வந்தது என்றும் கமெண்ட் அளிதிதஹிருந்தனர். வளர்மதி எழுதியது சரிபார்க்கப்படத பின்னரீ வெளியிடப்பட்தது. சுவீட்சசர்லாண்து நிலட்த்ஹால் சூழப்படத நாடாக இருந்தாலும் அங்கீ காதல் போன்ற மிகப் பெரிய ஈரி இருப்பதும் அதன் கரை கடற்கரை என்றீ அழைக்கப்படுவதும் அந்த பீஸ் நகரதிதஹின் பெயகரீ   என்பதும் கமெண்ட் அளிட்த்ஹவர்களுக்குத் தெரியவில்லை என்பதீ உண்மை. வளர்மத்க்கு.

Comments