நாய் முறையில் வைத்து நல்ல மேட்டர் செய்த காட்சிகள்

Naaai muraiyil vaithu nalla matter seithu vitta video

கிளப் ஒன்றில் இவளை பிடித்து கொடன்னு. அவளை அழைத்து விட்டு இருவரும் இருக்கும் அந்த செம்மை யான போதையும். என்னும் அதல் கொஞ்சம் ஊரு காயை செப்பது போல. அவளது பூளை எடுத்து இவள் தொட்டு கொடன்னு இருக்க. அவன் இவளது வுடல் அம்சங்களை அப்படியே ஆறைசி செய்து கொடன்னு யாவழி படியது அனுபவிக்கிறான்.

Comments