அவள் செயல்களால் என்னை சிலிர்க்க வைத்தால்

Avalathu seyalkalaal ennai nalla silirkka vaithaal

பதிக்கும் பத்தினி

அடுட்தஹ நாள் பார்ட்தஹால் முந்திய இரவு நடந்த சம்பவங்களின் சுவாதீ தெரியாத அளவுக்கு நேர்ரியில் குங்குமம் திருநீறு பூசி தலை நிறைய மல்லிகை பூவைதித்ஹு பாடு பவிவியமாக பக்தி மனம் வீச அந்த அக்கா அருகில் உள்ள கோவிலுக்கு போனால். புருசன் சம்மதம் இருக்கையில் அவள் யாருக்கு பயப்படவீந்தும். இப்பொழுதும் அந்த குடும்ப நண்பர் அடிக்கடி வந்து அவள் புருசன் முன்பீ அவளை அனுபவிதிதஹு போகிறார்.இயற்கையை வர்ணிக்கும்பொழுது தீன் சிந்துதீ வானம் என்று பெருமையாக வாநாதிதஹைய் புகழ்வார்கள். வானை போன்ற அழகுடைய நாம் நாங்க சிந்துஜாவின் தனி சிறப்பீ அவள் கூத்தியில் வழியும் தீன் போன்ற ரசம் தான்.

ஒரு முறை அவள் கூத்தி ஜூசை குடிதிதஹவர்கள் அடுட்தஹ முறை அவளை ஒப்பாதை காதிடிலும் அந்த தீனை பருகுவதில் தான் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கடவுள் அவளுக்கு அப்படி ஒரு சிறப்பு பூந்டையை அளிதிதஹுள்ளார். அந்த தீன் சிந்தும் கூத்தி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா. தீநடை போன்று எப்போதுமீ ஒப்பி நீர் கொதிதஹு கொண்டு இருக்கும். தீநடையில் கை வைய்தித்ஹு ஒரு அழுதிதஹு அழுதித்ஹினால் எப்படி தீன் சொட்துமோ அதுபோல அந்த சிந்துஜாவின் கூத்தியை லீசாக பிடிதிதஹுவிதிது ஒரு அழுதிதஹு அழுதித்ஹினால் நீர் சுரக்கும். கை வைய்ட்தஹாலீ நீர் சுரக்கும் என்றாள் இரும்பு றாது போன்ற பூல் போனால் என்னவாகும். காந்தம் போன்ற சக்தி உடையது அந்த சிங்கார பூண்டாய். தான் கூத்தி ஜூசால் அந்த பூளை சுலபமாக உள்வாங்கி கிடிக்கி பிடி போன்று போட்து அந்த கரும் பூளை அவ்வளவு எளிதாக சிந்துவின் போந்து வெளியீ விடாது. மீளும் ஒரு சிறப்பு என்ன வென்றாள் எப்படி சிந்துவின் பூந்டையை தீன் சிந்துமோ அதை விட ஒக்கும்போது சிந்து தீன் சொட்துவதுபோன்று முனக்குவாள். அவள் முனக்குவதை அந்த சிங்கார வார்ட்தஹைகளை கீட்தாலீ போரும் பக்கதிதஹு ரூமில் இருப்பவன் கூட கை அடிக்காமலீயீ அவன் அவன் பூலில் காஞ்சி வரும். இப்படிப்படத தீநடை பூந்டையை வைய்தித்ுக்கொண்டு சிந்துஜாவால் எப்படி இருக்க முடியும். அது தான் இந்த நிகழ்ச்சி.

இருபதிதிஹீ எட்து வயதாகி இன்னும் கல்யாணம் என்ற பந்தம் இல்லாமல் ஆனால் கல்யாணம் ஆனால் எப்படியெல்லாம் பூந்டைக்கு வீளையும் மகிழ்ச்சியையும் எல்லோரும் தருவார்களோ அதைவிட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக தான் பூந்டைக்கு இன்பட்தஹையும் சிந்து கொடுதித்ஹு கொண்டு இருக்கிறாள். நல்ல வீலை. கை நிறைய சம்பளம். அப்பா அம்மா எதிதஹனை முறை சொல்லியும் கல்யாணம் பண்ணிகொள்ளவில்லை. அவர்கள் மதுரையில் இருக்கிறார்கள். கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்தாவளுக்கு ஒரீ ஒரு பூல் தான். கல்யாணம் ஆகாதவர்களுக்கு ஆயிரம் பூல்கள் என்ற சீதிதஹாந்தம் கொண்டவள். தான் பூந்டையின் காம பசிக்கு ஒரீ ஒரு பூல் பொறவீ பொறாது என்று முன்பீ துல்லியாமாக முடிவு காதத பல பூல்களை ஒதிதஹ தீர வீந்தும் என்ற வெறி அவளை ஆட்கொண்டு கல்யாணம் என்ற நிர்ப்பந்தம் வீண்தாம்.

Comments