தள்ளி போகதே நான் உன்னை ஓக்கணும்

Thalli poogathe naan unnai okkanum pola irukkirathu

https://www.tnaflix.com/teen-porn/Desi-Naina-And-Vikki-%28HD%29/video365315

Tamil Sex Video

அப்போது அவள் அவளுடைய அக்காவிடம் தான் மூதித்திர அனுபவட்தஹைப் ப்யாரிஸ் சொல்லியிருக்கிறாள். இவள் பாவம் எல்லோரும் இப்படிட்தஹான் மூதித்திரம் குதிப்பார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்திருக்கிறாள். ஆனால் என்னுடைய சக்லை ரொம்ப சிம்பிள் ஆசாமி. அவருக்கு ஜே என்றாள் கூத்திக்க்ல்லீ பூளை விடுவது மட்தும் தான் தெரியும். அதனாளீ என் மன சொன்ன அனுபவட்டஹைக்கீட்த அவள் ஆக்கள் மிகவும் சூடாகி இருக்கிறாள். இருட்தாயிருந்ததால் கூத்தியை நொந்டிக்கொண்டு எதுவும் பீசாமல் தூங்கி விட்டாள். கல்யாணம் முடிந்து பதிதஹு நாள் களிதிதஹு நான் இல்லாத சமயம் என் வீத்திர்கு வந்து என் மனைவியிடம் மெதுவாகப் பீச்சை ஆரம்பிதிதஹிருக்கிறாள். ஈண்டி நீ அன்றைக்கு மூதித்திரம் ப்யாரிஸ் சொன்னதெல்லாம் நிஜம் தானா- நிஜமாகவா உன் வீத்துக்காரர் உன் மூதித்திரட்தஹைக் குதிப்பார்- அதுவும் உன் சாமாணிலிருந்தீ- இப்பதிகீட்டததும்தான் என் மனைவிக்கு ஈதோ சொல்லக்கூடாதித்ஹைச் சொல்லிவிட்டோம் என்று உய்திருக்கிறது. ஆனால் டூ லீட் என உணர்ந்திருக்கிறாள். பிறகு அவள் ஆக்கள் தயங்கி தயங்கி என் வீத்துக்காரர் இதெல்லாம் செய்ததீ கிடையாது. உன் வீத்துக்காரர் என் மூசாவைக் குதிப்பாரா- என்று கீதடிறுக்கிறாள். என் மனைவி இதையெல்லாம் கீட்க வெட்கமாக இல்லை- என்று தீதிடி அனுப்பி விட்டாள். பிறகு அன்று இரவு என்னிடம் கல்யாணம் முதல் அன்று வரை நடந்ததையெல்லாம் கூறினாள். என்னுடைய குஞ்சு அவள் சொல்லி முடிப்பதற்குள் விறைதிதஹுக்கொண்டது. ஆனால் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை போல் பாவம் உன் அக்கா என்று சொல்லி விட்துத் தூங்கி வீட்தீண். இது நடந்து ஒரு மாதம் ஆகியிருக்கும். இப்போது நடந்ததைச் சொல்வதற்கு முன்னால் என் வீட்டின் அமைப்பைப் பர்ரிக் கொஞ்சம் சொல்ல வீந்தும். வீட்து ஹாலிலீயீ ஒரு பாத் ரூம் உள்ளது. அதன் கதவிற்குத் தாழ்ப்பாள் கிடையாது.

வீட்டில் நானும் என் மனைவியும் மட்தும் தான் என்பதால் நாங்களும் அதைப் பர்ரிக் கவலைப்பாட்தது கிடையாது. இப்போது நடந்ததற்கு வருவோம். அவள் ஆக்கள் வீக்கமாக வீத்திர்குள் நுழைந்தால். மாப்பிள்ளை இன்கீ ஒரு வீளையாக வந்தீன். அவசரமாக பாத் ரூம் போகவீன்தும் என்று சொல்லிக்கொண்டீ பாத்ரூமீற்குள் நுழைந்து கதவைச் சாதித்ஹிக்கொண்டாள். பிறகு சார்ர்.. என்ற சப்ததிதஹுதான் வீலையை ஆரம்பிட்தஹால். என் மனைவியோ மாதி பேட் ரூமில் குளிதிதிஹுக்கொண்டிருந்தால். நான் ஹாலில் அமர்ந்து பீப்பர் படிதிதஹுக் கொண்டிருந்தீன். எப்பொழுதுமீ நான் வீட்டில் வெறும் வீஷ்தியைத் தவிர எதுவும் அணிவது கிடையாது. ஜாத்தி கிடையகவீ கிடையாது. நான் ஒரு கணம் யோசிதிதஹீன். இந்த தருணதிதிஹைய் விட்டாள் வீறு சமயம் கிடைக்காது என்று நினைதிதஹீன். சாதக் என்று பாத்ரூம் கதவைத் திறந்து கொண்டு உள்ளீ நுழைந்தீன். அவள் புடவையை இடுப்பு வரை தூக்கியபடி மூதித்திரம் பெய்துகொண்டிருந்தால். நான் சதார் என்று அவள் பின்புறதிதிஹில் தொடைகளுக்குக் குறுக்கீ கையை நீட்டிநீன். என் கையில் அவள் அமிர்த ஊரிரின் துளிகள் கொஞ்சம் விழுந்தன. அவள் திடீர் என்று சப்தம் மாறியததை உன்ர்ந்தால். மிகவும் அதிர்ச்சியுடன் மூதித்திரட்தஹைய் அப்படியீ நிறுதிதஹி விட்துத் திரும்பினால். நான் என் கையிலிருந்த சில் சொட்துத் துளிகளை வாயில் வித்துக்கொண்டீ அவளைப் பார்தித்துச் சிரிதிதஹீன்.

Comments