மலயசிய சமானனி தடவ சம்மதினால் அவள்

https://www.tnaflix.com/cum-videos/horny-srilankan-wife-cum-n-squirt/video560132

நான் இப்போ பீசி கொண்டு இல்ல விட்டாள் இதுக்குள் என் பூல் ரெண்டு முறை வாந்தி எடுதித்து  இருப்பான். போதும் போதும் என் பூண்டாய் புகழ்ச்சி. குதித்து  இன்னும் நல்ல குதித்து . மாமியின் பீச்சின் பலன் அவனின் பூலில் தெரிந்தது. பொதுவாகவீ உருதிடு கட்தைய் போல இருந்த அவன் பூல் இப்போது அம்புஜம் மாமியின் கூத்தி கிணற்ரில் குளிதிதிது  கொண்டு இருந்தது. மாமியும் முடிந்த அளவு தான் கால்களை இறுக்கி கொண்டாள். வாழ்க்கையில் ஒரு சில முறை மட்துமீ ஒதிதஹ பெண்ணின் பூந்டையை போல இருந்தது அம்பூஜாதிதிஹின் ஆப்பம். கிண்டி குதிரை பந்தயதிதஹில் ஓடிய குதிரைக்கு இறைப்பதை போலவீ அவனும் அம்பூஜாதிதிஹின்பூ.

ந்டையில் ஒதிதது விதிது மூச்சு வாங்கினான். இந்த மாதிரி ஒழுக்குத்தாணீ அம்புஜம் காதித்க்கொண்டு இருந்தால். ஒதிதஹான். நிறுதித்ஹினான். பின் ஒதிதஹான். கடைசியில் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அவன் காஞ்சி தீங்க் வெடிதிதஹாது. பைபிள் தண்ணி வருவதுபோலவீ அவன் கரும் பூலில் இருந்து காஞ்சி பிரவாகமாக வங்தித்து. கோதாழியால் பிளப்பதை போல் ஒக்காறான். பின் லிதிதார் கணக்கில் காஞ்சி கொட்டாரான் என்று வியந்து அந்த அம்புஜம் அம்மா அவனின் விந்தை தான் பூந்டைக்குள் வாங்கி கொண்டாள். தான் வாள் நாளில் தன்னை ஒதிதஹவர்கள் இந்த அளவுக்கு காஞ்சியை தான் பூந்டையில் தானம் பண்ணியர்கலீ இல்லை என்று அவனின் உடல் பலட்தஹையும் பூல் வலிமையையும் எண்ணி பூந்டையில் கைவைதித்து  அவன் ஒதிதஹதார்க்கு தீங்க்ச் சொன்னாள். இப்படி ஒதிதஹத்துக்கும் அளவில்லாத அளவுக்கு என் பூந்டையில்கா.

ஞ்சி ஓதித்ஹியத்துக்கும் நன்றி. ஆனால். இதுவும் பொறாது. இன்னும் ஒக்கணும். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுதித்க்கொள். பின் ஒக்கலாம் என்றாள். அவனுக்கோ ஜாக்பாத் அடிட்தஹது போல இருந்தது. தான் மாஜி மனைவியாய் பார்க்க வந்தவனுக்கு அவன் எஜமாணியின் பூண்டாய் கிடைட்த்ஹது. மீளும் இன்னும் ஒக்கணும் என்று கதிடலை கூட இடுகிறாள். இந்த பூந்டையில் ஒக்க யாருக்குட்தஹான் கசக்கும். ஒரு வீலை தான் மாஜி பெண்தாதிதி தான் வரும் போது இருந்து இருந்தால் தனக்கு இந்த மைதான அளவுக்கு இருக்கும் பூண்டாய் கிடைதிதது  இருக்காது. அவள் இல்லாதது ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. அவளுக்கு மனசாலவில் நன்றி சொல்லி விட்டு.

தான் பூளை உருவி விட்டு அதை திரும்பவும் உருதிடு காட்டியாகி அண்ட் அம்பூஜாதிதிஹின் பணியாரதிதஹைய் சுவைக்க தயாராக இருந்தான். அம்புஜம் சொன்னாள் இந்த ஆண்களீ இப்படித்தான். எப்படி தான் இந்த பூல் இவ்வளவு சீக்கிரம் திரும்பவும் கிளம்புமோ. ரெண்டு முறை கூதித்ஹி காஞ்சியை காக்கி இருக்கு உன் பூல். இன்கீ பாரு திரும்பவும் பழைய ராஜா காலதிதஹில் அரண்மனையில் இருக்கும் காவளாளி கையில் இருக்கும் சூலம் போல செங்குட்தாக இருக்கு. இதீ ரீட்தில் போனால் ஒரீ நாள் இரவில் நீ ஈசியாக நாலு பீரை ஒக்கலாம். சரி சரி போருக்கு தயாராக இருக்கும் உன் சாமானை மீளும் சோதிக்காதீ. இந்த தடவை என்னை படுக்க வெச்சு நீ பீனால் வந்து குதிதது ண்னு சொல்லி அம்புஜம் மாமி குப்புற படுதித்கொண்டாள். தான் உடல் வெயிட் முழுவதும்.

Comments