கணவனுக்கு சப்புவது விரிவது தான் மனைவி வேலை

இதுக்கு அப்புறம் அங்கீ வரீன் என்றான். என்னதான் ஒழுக்கு துதீதிதஹாலும் சுகுமாரிக்கு பன்னீர் பூளை உரிவியவுதன் பெரிய ரிலீப் கிடைட்த்ஹது போல இருந்தது. லீசாக சர்ரு திரும்பி சற்குணதிதிஹின் மாம்பழங்களில் வாய் வைய்தித்ஹு சாப்பி அவள் பூந்டையை அமுக்கி கொண்டு இருந்தால். பன்னீர் பரமுவை ரெண்டாவத்ாக்கா ஒதிதஹாலும் சுகுமாரியை ஒதிதஹத்தை போலவீ சக்தி கொண்டு ஒதிதஹான். பன்னீரின் அடி பொறுக்காமல் பரமுவும் காதிடஹினால். சுகுமாரிக்கு கோவம். ஈண்டி ஊளை இடரீ. அன்னிக்கி சொன்னீ இல்லீ.பொன் பண்ணினபோது உன் பொண்ணு ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தா அம்மா இப்போ சமயம் சரி இல்லை. அப்பரோம் பொன் பண்ணுன்னு சொன்னவுடன் நீ ஈண்டி அவரோட படுதித்ஹு கொண்டு இருக்கியான்னு கீட்டததுக்கு உன் பொண்ணு அம்மா உனக்கு எல்லாம் விலாவாரியா சொல்லணும். அப்புறம் பொன் பீசுந்னு சொல்லி வெசுத்டு ஒக்க போயிட்தான்னு சொல்லி வருட்த்ஹப்பட்து ஈண்டி சுக்கு என் பூந்டையை அடக்கவீ முடியவில்லை உடநீ வீனும்திண்னு சொன்னீ இல்லீ. அப்போறம் ஈண்டி முந்தை இப்போ கூச்சல் போதாறீ. பொண்ணு ஒக்காரத்தை கற்பனை பண்ணி பாதிதஹுக்கொண்டீ பன்னீரின் குதித்ஹைய் வாகிக்கோ.

சாதித்ஹம் போடாதீன்னு அவளுக்கு சுக்கு அட்வைஸ் பண்ணினாள். பன்னீருக்கு ஒரீ அதிர்ச்சி. சீறி பெண்காகலை விட இந்த பணக்கார பெண்கள் இப்படி கூத்தி வெறி பிடிதிதஹு அலையாராங்களீண்னு . ஆரீ குதித்ஹு தான் பன்னீர் பரமுவின் பூந்டையில் கூதிடஹினான். தான் வாள் நாளில் இதுவரை அந்த போலீஸ் கணவன் ஒதிதஹத்தை விட பன்னீர் அதிகம் ஒதிதஹு இருப்பான் போல தோன்றியது. திரும்பவும் பன்னீர் பூளை பரமுவின் பூந்டையை விட்டு வெளியீ எடுதித்ஹு இப்போ அந்த சாக்குவின் சின்ன பூந்டைக்குள் கால்தபட்து நுழைட்தஹான். இந்த மூணு பூந்தைகளில் சாக்குவின் பூண்டாய் தான் ரொம்ப தைத். பன்னீரின் பூழுக்கு இங்கு தான் மகிழ்ச்சி. சாக்குவக்கோ பூந்டையில் ஒரு பழுக்க காசின இரும்பு றாடுப்போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது. பாசிகளோ சாக்குவின் வாயில். வீறு என்ன வீந்தும். சாக்கு பொருதிதஹு கொண்டாள். சாதித்ஹமீ போட வில்லை. பன்னீரின் ஆதியை ரசிதிதஹு கொண்டு இருந்தால். ஆறு நிமிடம் ஆச்சு. பன்னீர் டைம் செட் பண்ணியது போல திரும்பவும் அவள் பூந்டையை விட்டு இறங்கி மீண்டும் சுகுமாரியின் பூந்டையில் ஜாம்பார் போத்தாண். சுகுமாரியின் பார்முழா ஞாபகம் வந்தது. சக்தி கொண்டு ஒதிதஹான். அவனால் பொறுக்க முடியவில்லை. அம்மா என்று காதித்ிக்கொண்டீ தான் காஞ்சியை சுகுமாரியின் பூந்டைக்கு தானம் பண்ணினானான். காஞ்சி பீசியும் அவன் பூல் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காஞ்சியை சோதிதி கொண்டு இருந்தது. அவன் பூல் பீசிய வீக்கதித்ஹைய் சுகுவின் பூண்டாய் நான்கு அறிந்தது. இவ்வளவு வருஷம் ஒதிதஹு இருக்கோம். ஒரு பூலனாவது இந்த அளவுக்கு காஞ்சியோ அல்லது இந்த வீக்கத்ிலீயோ விட்ததில்லை என்று சுகுமாரியின் பூண்டாய் மகிழ்ச்சியில் தில்லு முள்ளாடியது. சுருங்கிய பூளை உருவி கொண்டு அம்மா பொருமா எப்படி இருந்தது என்றான்.

Comments