முலை கசக்குவதில் இருந்து காம கலட்ட நடந்தது

ulai kasakkuvathil irunthu kaama kalatta nadanthathu

நீஎங்கள் ஒரு இரும்பை சூடு படுத்த வேண்டும் இனால் அதை வைத்து நல்ல தேக்க வேண்டும். அது மாத்ரஈ தான் இந்த ஒஎண்ணின் முலை நடுவில் வைத்து பூளை தேய்த்தான்.  வுள்ளே தேய்த்து கொடன்னு இருக்கும் பொது அவனது போல் எப்போது விச்ச கட்டட நிலையிற்கு வந்து நல்ல நட்ட குத்தலாக நின்னு கொடன்னு இருக்கிறதோ அப்போது பார்த்து அவளது புண்டை நடுவு ஐத்டு தனது கருவியை சொருவிகிறான்

Comments