அக்கா புருஷனுக்கு அடிச்சு விட்டு ஊம்புகிறாள்

அக்கா புருஷன் கூட கள்ள தொடர்பு வச்சிட்டு சுன்னியை வேகமாக அடிச்சி விட்டு ஊம்பிய பின் கால்களை விரிச்சி ஓல் வாங்குகிறாள்.