புண்டை எதல்களை பிடித்து புப்ளிக்கில் விரித்தான்

Pundai ithalkalai pidithu kondu publikkil virithaan

வெட்ட வெளியில் யார் பார்த்து கொடன்னு இருந்தாலும் பாரவ இல்லை இங்கே நம்ம ஊரும் இப்போது வெளி பாடு போல பப்ளிக் லையே மேட்டர் போடுவதற்கு ஆரம்பித்து விட்டார்கள். ஒரு பார்க்கு ஓரத்தில் அவ்ளைபடுக்க போட்டு வைத்து அவளது பண்டை மொத மாக கீழ இறக்கி விட்டு வெளியில் அவாது சாமானுக்கு வாய் போட்டு நக்குவதற்கு ஆரம்பித்தான் அவன்

Comments