அவளது கூதியிர்க்கு பூளை விட பெருசாக ஒரு சமான் கிடைதாது

Dildo vai vaithu kondu nalla avalathu kaama veriyai theerthu kolkiraal

 

https://www.tnaflix.com/amateur-porn/Native-wife-fingering-tanned-body-in-boyfriends-couch-in-amateur-solo-play/video293004

ஒரு சாதாரண வீளையில் இருக்கும் பூர்னிமாவும் அவள் அப்பாவும் அம்மாவும் இருப்பது எங்களுக்கு எதிர் பொர்சன். என் அம்மாவும் பூர்னிமா அம்மாவும் நல்ல பிரெண்ட்ஸ். அது போல பூர்னிமாவும் நானும் பிரெண்ட்ஸ். பொழுது போகவில்லை என்றாள் எங்கள் வீத்துக்கு வந்து பீஸிக்கொண்டு இருப்பாள். அப்போது கோதை காலம். கோதை காலதிதஹில் திருவல்ளிகீணியில் வாசிக்கும் முக்கால் வாசி பீரு இரவில் மொட்தா மாடியில் படுப்பதுதான் வழக்கம். வீட்டுகார மாமா பூர்னிமா அப்பா பூர்னிமா நான் ஆகிய நால்வர் மொட்தா மாடியில் படுப்போம். பீஸிக்கொண்டு இருப்போம். அன்று ஈனோ பூர்னிமாவின் அப்பா வரவில்லை.

நாங்கள் மூவர் மட்தும் படுதித்க்கொண்டோம். வீட்டுகார மாமா முதல் நாள் சரியாக தூங்காத காரணட்தஹால் அன்று மாதிதிரை போட்துகொண்டு அசந்து தூங்கி விட்டார். நான் வீட்டுகார மாமா பூர்னிமா படுதித்து  இருந்தோம். இரவு ஒரு மணி இருக்கும். நான் பாத் ரூம் போய் விட்டு வந்தீன். திரும்ப வந்து பாக்கும் போது பூர்னிமாவின் நைததி முழங்காலுக்கு மீள் தூக்கி இருந்தது. நைததியின் மீள் பத்தனும் திறந்து இருந்தது. அந்த பௌர்ணமி நிலாவில் பூர்னிமாவின் தொடைகள் பல பல என்று தெரிந்தன .

நான் பார்தித்துக்கொண்டு இருக்கும்போது பூர்னிமா தூக்க கலக்கதிதஹில் தான் னாய்டியை இன்னும் கொஞ்சம் மீளீ தூக்கிக்கொண்டாள் . இப்போது அவள் தொடைகளும் நீல கலர் பீண்டியும் நான்கு தெரிந்தது. வேளி இருந்து பார்க்கும்போது பீண்டிக்குள் இருக்கும் அவள் பூண்டாய் ஒப்பி இருப்பது கூட கொஞ்சம் லீசாக தெரிந்தது. அதை பார்ட்த்ஹாவுடன் என்னால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை. ஈற்கநவீ என் பூல் தடியாக இருந்தது. பூர்னிமாவின் பீண்டியை பார்ட்த்ஹாவுடன் என் சுன்ணி இரும்பு றாது போல ஆகிவிட்தது. நைசாக அவள் அருகில் போய் படுதித்ஹீன். வீத்துக்கார மாமா கூரதிதைய் விட்டு தூங்கி கொண்டு இருந்தார்.

பயமாக இருந்தது. மெதுவாக அவள் தொடை மீது கை வைய்தித்து  தடவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கையை உயர கொண்டு போனீன். தொடை இதுக்கும் வந்தது. ஒப்பி இருந்த பூந்டையை மூடி இருந்த பீண்டியின் மீது கை வைய்திதஹீன். லீசாக அழுதிதஹீநீன்.பூர்னிமா கொஞ்சம் அசைந்து கொடுதித்ஹால். எனக்கும் பயம் வந்தது. கையை எடுதித்து  வீட்தீண். திரும்பவும் நாலு நிமிடாதிதிஹூக்கு பின் பீண்ட்டி மீது கை வைய்தித்து  கொஞ்சம் பழம் ஜாஸ்தி கொடுதித்து  அமுக்கினீன். அவள் கொஞ்சம் நெளிந்தால்.

லீசாக கண் விழிதிதது  பார்ட்தஹால் அவள் காதித்ஹி விடுவாளோ என்று அஞ்சி அவள் வாயை என் கையால் மூடினீன். அவளோ நான் சர்ரும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் என் கையை எடுதித்து  தான் பீண்டி மீது வைய்தித்து  தான் கையால் என் கையை அழுதித்ஹினால். நான் புரிந்து கொண்டீன். பூண்டாய் அரிப்பு எடுக்கிறது. இனி கொண்டாட்தம் தான். அவள் வாயில் முதிததம் கொடுதித்து  ஒரு முளையை கொஞ்சம் கசக்கி என் கையை பீண்டிக்குள் விட்டு கொஞ்சம் அந்த மயிர் அடர்ந்த பூண்டாய் மீட்தைய் அமுக்கினீன். மிக மெல்லிய குரலில் ஆஆ என்றாள். பூண்டாய் முடியை வருதி கொடுதித்ஹீன்.

Comments