எதனை பூல் ஆகா இருந்தாலும் சமாளிக்கும் பெண்

Ethanai pool irunthaalum samaalikkum ival

https://www.tnaflix.com/hardcore-porn/Indian-Honey-Threesome-Sandwich/video2050359

Tamil Sex

தான் கைகளை தரையின் ஊணிகோண்டு இப்போது அந்த காண்கிறித் பூந்டையில் ஜாம்பார் அடிதிதஹு கொண்டு இருந்தான். எட்து குதித்ஹுக்கு பின் கோடம் காஞ்சியை ராணியின் கூத்தியில் கொட்டினான். இப்போ அடுட்தஹ முறைக்கு இருவருமீ ரெதியாகி விட்தஞர். என்ன மீஸ்திரி இவ்வளவு சுலபமாக என் பூந்டைக்குள் உங்க ஈட்டியை புகுதிதிஹி வீட்தீன்க. எங்க வீத்துக்காரர் படாத பாடு பாடுவார். முனுசாமி சொன்னான் என்ன புல்ல நீ பீஸரீ. சுலபமா உன் கூதித்ஹிக்கும் என் சுன்னியை விட்டு வீட்தீநா. யார் சொன்னது. நான் பட்த பாடு எனக்குத்தான் தெரியும். நான் இது வரை பார்ட்தஹ பூந்தைகளிலீ ரொம்ப இறுக்கமான பூண்டாய் ஒன்னோடத்ுதான் புல்லீ. ஈம்ம்புட்டு இறுக்கம். நான் கஷ்டப்பட்து ஒதிதஹத்தை சுலபபம்ன்னு சொல்றியீ உன் வீட்டுக்கார் எப்படி உள்ளீ விடுவார். ராணி சிரிட்தஹால். என்ன புல்லீ.

 

உன் கூத்திக்குளீ எப்படி போக்கும்ன்ணு கீட்தீண். நீ என்னடான்னா சிரிக்கிரீ. ராணி சொன்னாள் இந்த பன்னிரண்டு எம். எம். றாது போல இருக்கும் உன் பூலீ கஷ்டப்படுத்து என் பூந்டைக்குள் போக. இப்படி இருக்க அவர் பூல் எப்படி போகும். ஒண்ணு சொல்றீன் கீத்டுக்கோ. எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆகா போறது. ஒரு நாள் கூட அவர் இதுவரைக்கும் என் அடி கூத்தி வரை போனதில்லை. பாதி போகும்போதீ

ஆனாலும் பூந்டையின் அடி வரை பரமுவின் பூலால் உள்ளீ போக முடியவில்லை. . போன முறைக்கு இப்போ பரவா இல்லை . பாதி பூல் உள்ளீ போய் விட்தது . பரமுவும் அவள் பூண்டாய் பருப்பை கிள்ளியும் பூந்டையை அமுக்கி கொடுதித்ஹும் கைகளால் அவள் முளைகளை கசக்கியும் ஈண் பூளை வெளியீ எடுதித்ஹு விட்டு அவள் பூந்டையை வாயால் நாக்கியும் பூண்டாய் இதழ்களை முடிந்த மட்தும் பிரிதித்ஹு தான் நாக்கை உள்ளீ விட்டு சாப்பியும் திரும்பவும் பூளை சொருகினான் . அதீ நிலை . பாதி பூல் போனது . மீதி போக முடியவில்லை . இந்த தடவை எப்படியும் வனித்தாவின் பூண்டாய் ஆதியை தோட்துவீடலாம் என்று நினைட்தஹ பரமுவுக்கு ஈமார்றமீ காதித்ஹு இருந்தது. தான் சக்தி எல்லாம் சீர்திதஹு கூதித்ஹியும் அவளின் பூந்டைக்குள் முழுமையாக பரமுவின் பூல் போக முடியவில்லை. இவன் நினைக்கும் வரை பூல் காதித்ஹு இருக்குமா. அந்த செந்தூர பூந்டையில் மீண்டும் தான் காஞ்சியை கக்கியது. மீண்டும் வனிதா தீங்க்ச் சொன்னாள். பரமு தான் தோல்வியை ஒதிதஹு கொண்டான். நான் நித்யாசிரியை தினமும் ஒக்கும் போது அவள் சொல்லுவாள். உங்களுக்கு பகவான் பூளை கொடுக்க வில்லை. ஒரு கோதாலியை கொடுதித்ஹு இருக்கிறார் . நாடார் தொடதியில் விறகு பிளப்பது போல என் பூந்டையை பிளாக்குறீங்க. அந்த வழி உங்களுக்கு தெரியாது.

Comments