கிராமத்து மரிகொளுந்தின் வைக்கோல் தோட்டத்தின் நிர்வான படங்கள்

கிராமத்தில் நாட்டு காட்டை மங்கை யுடன் வயல் வெளிகளில் செய்யும் இந்த ஜோடிகளின் நிர்வாண மான படங்கள் பார்த்தல் இப்போதே வண்டியை பிடித்து கிராமத்திற்கு சென்று விடுவீர்கள்.