வெட்கப்படும் செவிலியர் பெண்ணுடன் சந்தோஷ மான தருணங்கள்

கல்யாணம் ஆகி எனக்கு பத்து நாட்கள் தான் ஆனது. எங்களுக்கு முதல் இரவு நடந்து முடிந்து இருபினும் என்னுடைய மனைவி மிகவும் வெட்க படுவாள்.