அடுத்த சன்னி ஆகா ஆசை பட்டு சுண்ணி காட்டும் மாடல்

தன்னுடைய உடலின் வளைவு நெளிவுகளை காட்டி இந்த மாடல் மங்கை ஆடை கலை கலட்டி போட்டு விட்டு இவள் நிர்வாண மாக்க கட்டில் படுத்து கொண்டு புகை படம் எடுக்கிறாள்.