ஆடை மாட்ட்ரும் பொழுது எடுத்த மனைவின் ஆபாசம்

கல்யாணம் ஆனா பிறகு எப்போது என்னுடைய மனைவி ஆடை மாற்றினாலும் அவள் என் முன்னாடி தான் அவல நிர்வாண மாக கலட்டி போட்டு விட்டு மட்ட்ருவாள்.