சவுத் இந்திய ஆன்டி ஆடை மாதும் பொழுது மாற்றி கொண்டால்

தனது கணவன் புதிய தாக வாங்கி கொடுத்து அவளது சரீ யை வீடிற்கு உள்ளே வந்து அவள் ஜாக்கட்டை கலட்டி விட்டு மாதி பார்க்கிறாள் எப்படி பொருந்துகிறது என்று.