ஒளிவு மறைவு இல்லாத மஞ்சு ஆன்டி யின் சுய இன்பம்

தேசி மஞ்சு ஆன்டி யின் மீது ஊரு எல்லாம் அவளது சாமான்கள் மீது கண்ணு வைக்காது ஆளே இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அவளது டக்கர் ஆகா இருக்கும் சாமான்களை பார்த்து.