இரண்டு மனைவிகள் கொண்டவனது வாழ்க்கை அனுபவம்

இரண்டு மனைவிகள் இருந்தால் உங்களது வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்து இருக்குறீர்களா. இங்கே இரண்டு வீட்டு மனைவிகளை அடிமையாக நடத்துகிறான்