மிலிடரி கவனது மனைவி அவளது துப்பாக்கி எடுத்து நிர்வாண நடனம்

மிலிடரி மாமன் பெரிய துப்பாக்கி ஒன்றை அவன் வீட்டில் வெய்து இருந்ததை அவள் எடுத்து கொண்டு நிர்வாண மாக அங்கும் இங்கும் அவள் நடந்து கொண்டு செல்வதை பாருங்கள்.