செம்மையான பார்ட்டி அப்பறம் முதலளியிர்க்கு கைவேலை

முதள்ளளியை கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகா இருக்கும் பொழுது எப்படி அவனை கூல் படுத்துவது என்று இவளுக்கு நல்ல தெரிந்து இருக்கிறது. அவன் தேவைகளை நல்ல புரிந்து இருக்கிறாள்.