காதலனின் கீழ் ஆடையை கலட்டி மொத்தமாக விட்டு கொண்டால்

இரவு முழுவதும் கூட உம்ப வேண்டும் என்றால் அதற்க்கு இந்த மங்கையை தான் அழைக்க வேண்டும். அவளது ஆழ மான முலைகளை அவள் காட்டி கொண்டு அற்புத மாக உம்பினால்.