கட்டிய சரீ யை இவள் கணவனுகாக காலத்தினால்

வெளியே கிளம்புவதற் காக சரீ யை கட்டி கொண்டு இருக்கும் பொழுது. திடீர் என்று மூடு வந்த கணவன் அவள் கட்டுவதை அப்படியே நிறுத்த சொல்லி விட்டு எல்லாத்தையும் கலட்ட சோனான்.