சென்னை பாபிய் கலூரி கன்னி யின் கை வேலை

சரீ போடு கொண்டு காமம் ஆகா என் காதலி என் கிட்ட கமெராவில் பேசி கொண்டு இருக்க அவளுக்கு காம வெறி அதிகரித்து. என்னை துணி யை வேக மாக காலத்தினால்.