அன்னன் பூளை சப்பி உம்பும் ஆர்வமான தங்கச்சி

மூடு வந்து நட்டு கொண்டு நின்ற தனது அண்ணனது பூளை பார்த்து விட்ட இவள் அந்த காம் வெறி யை தீரிக்கிர்றேன் என்று உடனே அவனது ஜெட்டியில் இருந்து பூளை வெளியே எடுத்து குலுக்க ஆரம்பித்தால்.