அத்தை பொண்ணு கூட கட்டி புரண்டு காட்டில் kondattam

அத்தை பெண்ணிற்கும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆகா கல்லும் கல்லும் உராசிய மாத்ரஈ அப்போ அப்போ பத்தி கொள்ளும் அனால் இந்த முறை நெருப்பு பத்தி கொண்டது.