ஆபாச புகை படம் போட்டியில் வெற்றி காம கண்ணிகள்

சிறிது நாட்களுக்கு முன்பு நமது தலத்தில் நடந்த சிறந்த நிர்வாண செக்ஸ்ய் பெண்கள் போட்டியில் வெற்றி பேட்டர மங்கைகள் இவர்கள் தான்.