கேரளத்து பெண்கள் கணவனை உம்பும் வித்தை

ரொம்ப காசு பிடித்த இந்த மங்கை இற்குஇற்கு எப்பயுமே பூலின் மீது நாட்டம் அதிகம். அவள் காம பசியை யை என் பூளை வைத்தே அவள் நீர்த்து கொண்டால்.