முதல் முறை செக்ஸ் செய்து அனுபவிக்கும் டீன் மங்கை

இவள் கிராமத்து பேனாக இருந்தாலும். தனது காதலனுக்கு செய்ய வேண்டிய தந்திரங்கள் அனைத்தையும் சூப்பர் ஆகா கற்று வைத்து இருக்கிறாள்.