கண்ணை கொள்ளை கொள்ளும் ஒரு பூல் உம்பல்

இங்கே ஒரு மலையாளத்து மாங்கலி தன்னுடைய அத்தானுக்கு தந்திர அமாக இவள் பூளை உம்பி எடுத்து. அவள் பூல் நட்டு கொண்டதை விட நம்ம பூளையும் நட்டு கொள்ள வைத்தால்.