முதல் முறை கல்யாண தம்பதிகள் கட்டிலில் கட்டிபிடி

முதல் முறை ஒப்பது என்றால் எவளவு ஆர்வ மாக இருக்கும். அதுவும் உங்கள் சொந்த மான மனைவியை எப்படி வேணும் என்றாலும் ஒத்து கொல்லாம் என்கிற பொழுது என்ன ஆகும் பாருங்கள்.