காதலனின் நண்பனுடன் வீட்டில் வைத்து ஒத்து கொண்டால்

நண்பனுடன் ஒரு தடவை வைத்து ஒத்து கொள்ளலாம் எ என்று இந்த காலேஜ் தேசி காதலி அவள் கல்யாணம் ஆகுவதற்கு முன்பு அவள் ஒரு முறை சுக மாக ஒத்து கொள்கிறாள்.