நண்பனது காதலியை ஒத்து கொண்ட நண்பன்

வல்கம்மாமாக நான் என்னுடைய நண்பன் இடம் இருந்து நான் அவளது உணவை மட்டும் தான் நான் ஒத்து சாபிட்டு கொண்டு இருப்பேன். ஆனால் இந்த முறை.