காம மயக்கத்தில் காதலியை மெய் சிகிர்க்க விக்கிறான் காதலன்

என்னுடைய பிரியமான காதலி ரேகா வின் மேனியின் மீது என்னுடைய உதடு முழுவதையும் வைத்து அவளது தனிப்பட்ட உறப்புகள் மீது வைத்து இத மான இன்பத்தை தர நினைத்தேன்.